Header Hintergrund

Krajowy system handlu uprawnieniami do emisji

nEHS - młodszy brat systemu EU-ETS

Zasadniczo projekt nETS opiera się na sprawdzonym systemie EU ETS. Oznacza to, że po fazie przejściowej krajowy handel emisjami będzie w przyszłości oparty na rynkowym systemie "cap and trade", tj. systemie handlu emisjami z bezwzględnymi limitami ilościowymi.

Roczne cele emisyjne określone w rozporządzeniu UE w sprawie zmian klimatu dla sektorów nieobjętych systemem handlu uprawnieniami do emisji stanowią również górne limity dla niemieckiego nEHS. Oznacza to, że wraz z rocznym wzrostem obowiązku redukcji emisji na mocy rozporządzenia UE w sprawie zmian klimatu, ilość uprawnień do emisji w nETS również odpowiednio się zmniejszy.

W systemie nEHS to dystrybutorzy paliw są zobowiązani do umorzenia uprawnień do emisji (nEZ) niemieckiemu Urzędowi ds. Handlu Emisjami (DEHSt) w dniu 30 września każdego roku w wysokości emisji paliw wprowadzonych do obrotu w roku poprzednim. Koszty uzyskania niezbędnych certyfikatów mogą być w całości przeniesione przez dystrybutorów na ich klientów.

Pierwszy okres rozliczeniowy nEHS trwa od 01.01.2021 r. do 31.12.2030 r., a zatem pod względem czasu trwania jest zbliżony do czwartego okresu rozliczeniowego EU ETS. Nie można jeszcze przewidzieć, w jakim stopniu EU ETS 2 planowany na poziomie UE dla sektorów budynków i transportu wpłynie na obecny kształt nETS.