Header Hintergrund

Przegląd modułów szkoleniowych i seminaryjnych

Tutaj znajdą Państwo listę naszych aktualnych modułów, które są dostępne dla seminariów i szkoleń Emissionshändler.com® w pomieszczeniach udostępnionych przez Państwa (jak również w hotelach) lub w ramach seminariów wewnętrznych w Państwa firmie na miejscu.

Ogólny przegląd wszystkich standardowych tematów seminariów i szkoleń znajduje się w dokumencie pdf, który można pobrać tutaj.

Jeśli są Państwo tylko pobieżnie zainteresowani konkretnym tematem, proszę kliknąć na temat szkolenia poniżej.

Jeśli brakuje Ci jakiegoś tematu, skontaktuj się z nami. Znajdziemy rozwiązanie!

Seminarium i moduły szkoleniowe indywidualnie w skrócie

Proszę kliknąć na element!

Handel emisjami w Europie - wiedza podstawowa (moduł nr 01, czas trwania 30 min)

 • Dlaczego europejski handel emisjami?
 • Podstawowe zasady i mechanizmy europejskiego handlu emisjami
 • Ważne daty roczne w handlu emisjami
 • System handlu emisjami w UE i jego uczestnicy
 • Raportowanie i kontrola w handlu emisjami
 • Wymagania UE dotyczące controllingu w handlu emisjami
 • Handel CO2 2005-2020 - Czego się nauczyliśmy?

Przegląd różnych produktów i typów handlu CO2 (moduł nr 02, czas trwania 45 min)

 • Charakterystyka rynku EUA
 • Czym są certyfikaty CER
 • Struktura rynku i jego uczestnicy w handlu emisjami
 • Koszty i koszty dodatkowe dostępu do giełdy
 • Wartość dodana doradztwa i informacji rynkowych
 • Kupno i sprzedaż uprawnień do emisji na giełdzie
 • Połączenie na żywo z giełdą CO2 w Londynie

Ustawa o handlu emisjami paliw BEHG i krajowy system handlu emisjami nEHS dla gazu, olejów mineralnych, benzyny/diesla itp. od 01.01.2021 (moduł nr 04, czas trwania 45 min)

 • Krajowy handel emisjami zgodnie z ustawą o zmianie klimatu
 • Kim są uczestnicy BEHG
 • Jakie są paliwa w BEHG
 • Jaki jest cel krajowego systemu handlu emisjami nEHS
 • Etapy realizacji nEHS 2021 - 2030
 • Zasada monitorowania i raportowania
 • Plan monitorowania i sprawozdanie roczne w systemie BEHG
 • Podwójne liczenie i rozgraniczenie od europejskiego handlu emisjami
 • Prowadzenie rachunku rejestrowego dla uprawnień nEHS
 • Zarządzanie uprawnieniami
 • Przekazanie uprawnień do KOBiZE

Kształtowanie się cen certyfikatów CO2 (moduł nr 06, czas trwania 25 min)

 • Czynniki wpływające na ceny w handlu emisjami
 • Kształtowanie się cen certyfikatów w latach 2008-2020
 • Rozwój emisji w UE i limitu
 • Kształtowanie się nadwyżek w EU ETS
 • Rezerwa Stabilności Rynkowej MSR
 • Kształtowanie się cen w 2019 r.
 • Obecna sytuacja w zakresie kształtowania się cen (maj 2020)
 • Rozwój rynku CO2 - czynniki cenowe od 2020 r.
 • Kształtowanie się cen w latach 2008-2020
 • Rozwój cen CO2 - czynniki od 2020 r.

Techniczna strona handlu emisjami w technologii elektrowni (moduł nr 07, czas trwania 50 min)

 • Wniosek o przydział uprawnień i obowiązki sprawozdawcze
 • Handel emisjami i jego obowiązki
 • Wyjaśnienie istotnych terminów i definicji dotyczących handlu emisjami w instalacji technicznej
 • Raportowanie w zakresie emisji dla instalacji
 • Instalacja techniczna i powiadomienie operacyjne
 • Definicja instalacji technicznej w handlu emisjami
 • Elektrociepłownia na schemacie blokowym
 • Wewnętrzne i zewnętrzne limity bilansowe instalacji w handlu emisjami
 • Skutki limitów bilansowych
 • Zakład produkcyjny w schemacie blokowym
 • Elektrociepłownia przemysłowa
 • Przydział bezpłatnych uprawnień dla elektrociepłowni
 • Technika pomiarowa w instalacjach objętych handlem emisjami

Aukcje CO2 w Europie w latach 2013-2020 (moduł nr 08, czas trwania 25 min)

 • Dlaczego aukcje zamiast darmowego przydziału?
 • Wady aukcji
 • Wymagania rozporządzenia UE w sprawie sprzedaży na aukcji
 • Aukcje pierwotne na unijnej platformie aukcyjnej - procedura ceny jednolitej
 • Aukcje UE, Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii
 • Kiedy odbywają się aukcje i w jakich dniach/godzinach
 • W jakich okresach ile uprawnień jest sprzedawanych na aukcji
 • Ilości i wpływy z aukcji
 • Wykorzystanie wpływów z aukcji
 • Rynek pierwotny i wtórny w handlu emisjami
 • Koszty udziału w aukcji
 • Dlaczego rynek wtórny zamiast aukcji

Zasady rozdziału uprawnień w latach 2013-2020 i 2021-2030 - Kto i w jakich okolicznościach otrzymuje ile bezpłatnych uprawnień (moduł nr 09, czas trwania 55 min)

 • Przegląd okresów rozliczeniowych, rodzajów przydziałów i ilości uprawnień do emisji CO2
 • Ilości bezpłatnych przydziałów w Europie
 • Wielkość emisji w Niemczech według raportu VET
 • Charakterystyka 3 okresu rozliczeniowego vs 4 okresu rozliczeniowego
 • Czynniki wolnego przydziału w latach 2013-2020 i 2021-2030
 • Benchmarki, ich zastosowanie i obliczanie
 • Co to są benchmarki produktowe?
 • Co to jest metoda rezerwowa?
 • Czym są wskaźniki emisyjności dla ciepła i paliwa?
 • Benchmarki a emisje procesowe
 • Zmiana benchmarków w IV okresie rozliczeniowym
 • Co to jest carbon leakage (CL) i kogo dotyczy?
 • System ucieczki emisji w unijnym handlu emisjami
 • Ograniczenie darmowego przydziału dla zakładów przemysłowych, które nie są wpisane do rejestru CL
 • Brak bezpłatnych przydziałów dla producentów energii elektrycznej
 • Przydział dla produkcji ciepła w kogeneracji i ciepłownictwa komunalnego
 • Przydziały bezpłatnych uprawnień i ich redukcja w latach 2013-2030
 • Międzysektorowy współczynnik korygujący (CSF)
 • Liniowy współczynnik redukcji (LF)
 • określenie historycznego współczynnika aktywności 2021-2030
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (MzB)
 • Formuła obliczania bezpłatnej alokacji

Obowiązki sprawozdawcze/opłatowe w Europejskim Systemie Handlu Emisjami (moduł nr 10, czas trwania 30 min)

 • Dyrektywa o monitorowaniu i nadzorze
 • Określenie rodzajów i ilości emisji w ustawie o handlu emisjami gazów cieplarnianych (TEHG)
 • Trzy obowiązki sprawozdawcze: plan monitorowania (MP), powiadomienie operacyjne (OP) i roczny raport CO2 (AAR)
 • Plan monitorowania jako podstawa sprawozdawczości
 • Raport operacyjny jako dowód skuteczności (zużycie energii pierwotnej vs. emisja produktu).
 • Roczny raport CO2 jako dowód na wyemitowane ilości emisji
 • Schemat ścieżek raportowania i monitorowania
 • Kary pieniężne za niewłaściwe raportowanie
 • Niemiecki system raportowania na formularzu FMS
 • Obowiązek umorzenia certyfikatów
 • Obowiązki sprawozdawcze i raportowe w zestawieniu rocznym
 • "Kara marketingowa", publikacja "sprawców CO2"

Biomasa jako paliwo dla instalacji spalania (moduł nr 11, czas trwania 20 min)

 • Podstawy prawne dla spalania biomasy
 • Krajowe wymagania dyrektywy 2009/28/WE
 • Dostawcy i użytkownicy biomasy
 • Biomasa z upraw plantacyjnych
 • Miskant jako biomasa
 • Ile biomasy można spalić w jakich typach instalacji?
 • Przykłady kalkulacji efektywności ekonomicznej
 • Odpady i współspalanie a biomasa
 • Biomasa a obowiązek handlu emisjami
 • Potencjał zysku w spalaniu biomasy

Kradzieże, oszustwa podatkowe, manipulacje i pranie pieniędzy w handlu emisjami (moduł nr 12, czas trwania 35 min)

 • Oszustwa podatkowe 2008-2011 w handlu emisjami
 • Jak działa karuzela VAT
 • Oszustwa poprzez rzekome zobowiązania podatkowe
 • "Fałszywe" sprzedaże na giełdach spotowych CO2
 • Gdzie są teraz oszuści podatkowi i jakie są ich działania od 2012 roku?
 • Kradzież i phishing certyfikatów
 • Dochodzenie Federalnej Agencji Środowiska w sprawie prania pieniędzy w handlu emisjami
 • Powody, dla których pranie pieniędzy w handlu emisjami jest atrakcyjne
 • Prawne aspekty prania pieniędzy
 • Różne rodzaje prania pieniędzy
 • Domniemanie i podejrzenie prania pieniędzy
 • Czarne pieniądze i czarne certyfikaty stają się białe
 • Aspekty prania pieniędzy związane z podatkiem dochodowym
 • Manipulacja na rynku i jej różne warianty
 • Zapobieganie i środki przeciwdziałania praniu pieniędzy
 • 28-punktowa lista, jak rozpoznać próbę

System rejestru CO2 - obsługa, rodzaje rachunków, obowiązki, ECAS (moduł nr 13, czas trwania 30 min)

 • Podstawa prawna dla rejestru CO2
 • Systemy rejestrów gazów cieplarnianych na świecie
 • Rachunek EU ETS w unijnym handlu emisjami
 • Rachunek Kioto w międzynarodowym handlu uprawnieniami
 • Najważniejsze rodzaje rachunków w rejestrze UE
 • Jakie uprawnienia mogą znajdować się na jakim rachunku?
 • Uprawnienia ważne i nieważne
 • Wymagania dotyczące rachunku w rejestrze
 • Upoważnieni przedstawiciele i ich weryfikacja
 • Transakcje rachunków posiadania
 • Rachunki powiernicze i opóźnienia czasowe
 • System bezpieczeństwa ECAS
 • Potwierdzanie transakcji przez drugiego upoważnionego przedstawiciela

Zgodny z prawem handel emisjami w przedsiębiorstwie (moduł nr 14, czas trwania 30 min)

 • Dział CO2 jest wszędzie w przedsiębiorstwie
 • Pracownicy wytwarzają ryzyko w handlu emisjami
 • Przegląd zagrożeń związanych z odpowiedzialnością w handlu emisjami
 • Kary w handlu emisjami i kto ponosi za nie odpowiedzialność w przedsiębiorstwie
 • Wykroczenia administracyjne w handlu emisjami i kto ponosi za nie odpowiedzialność w przedsiębiorstwie
 • Odpowiedzialność osobista dyrektora zarządzającego
 • Problem ECAS i dostawców telefonów komórkowych
 • Przestępstwa kryminalne w handlu emisjami - kogo dotyczą?
 • Możliwe wewnętrzne modele organizacyjne dla handlu emisjami
 • Wirtualny Urząd Pocztowy VPS jako czynnik wysokiego ryzyka
 • Zarządzanie kontem rejestrowym w firmie
 • Uzyskiwanie informacji w przedsiębiorstwie
 • Zadania kontrolne i sprawozdawcze w przedsiębiorstwie
 • Handel certyfikatami w przedsiębiorstwie

Zarządzanie inwentaryzacją CO2 i kasacja dla celów offsetowania/neutralności klimatycznej (moduł nr 15, czas trwania 25 min)

 • Publiczny Europejski Rejestr Handlu Emisjami w Brukseli
 • Operatorzy instalacji w rejestrze UE i rejestrze DE
 • Anulowanie uprawnień typu EUA i CER w rejestrze
 • Dokumentacja dotycząca anulowania
 • Podstawa prawna dobrowolnego anulowania uprawnień
 • Wprowadzanie anulowanych uprawnień do zewnętrznych baz danych z numerem identyfikacyjnym.
 • Możliwości mieszania typów uprawnień
 • Utrzymywanie offsetu klimatycznego za pomocą numerów identyfikacyjnych
 • Struktura cenowa certyfikatów do umorzenia
 • Zasada kompensacji CO2 różnych certyfikatów z unijnego handlu emisjami i projektów ochrony klimatu

Marketing ochrony klimatu (KSM) jako innowacyjna unikalna propozycja sprzedaży (moduł nr 16, czas trwania 35 min)

 • Globalne ocieplenie i charakterystyka CO2
 • Ochrona środowiska a ochrona klimatu
 • Produkty i mobilność a ochrona klimatu
 • Jak działa neutralność klimatyczna i kompensacja klimatyczna?
 • Obliczanie ilości CO2 dla różnych produktów i usług
 • Podstawowe podejście do marketingu ochrony klimatu
 • Ochrona klimatu i kompensacja klimatyczna przyciągają uwagę
 • Korzyści produktowe i informacyjne wynikające z marketingu ochrony klimatu

Marketing ochrony klimatu w praktycznym zastosowaniu (moduł nr 18, czas trwania 30 min)

 • Marketing ochrony klimatu (KSM) - sytuacja wyjściowa i strategia wdrażania
 • Neutralność klimatyczna dla produktów
 • Możliwości wizualizacji oszczędności i offsetu CO2
 • Trzy elementy składowe marketingu ochrony klimatu: doradztwo, PR/marketing, certyfikaty
 • Wycena usługi marketingowej w zakresie ochrony klimatu
 • Przykładowa wycena offsetu
 • Strukturalne kroki w kierunku pierwszego projektu marketingu ochrony klimatu
 • Przejrzystość kompensacji CO2 i jej weryfikacja
 • Winieta klimatyczna i certyfikat klimatyczny dla mobilnych i niemobilnych sytuacji offsetowych

Dalsze informacje na temat: Seminaria i szkolenia