Header Hintergrund

nEHS - Krajowa Niemiecka Ochrona Klimatu

Transport i ciepło od 01.01.2021 w handlu emisjami

Niemcy wyraźnie nie wywiązują się ze swoich zobowiązań w zakresie redukcji emisji w tak zwanych "sektorach non-ETS" (sektorach nieobjętych systemem handlu uprawnieniami do emisji), tj. sektorach nieobjętych systemem EU ETS. Poprawa jest w zasięgu wzroku ze względu na groźbę sankcji ze strony UE w postaci nowej ustawy o ochronie klimatu (KSG).

Aby mimo wszystko osiągnąć cele, KSG, która weszła w życie 18 grudnia 2019 r., po raz pierwszy prawnie określiła cele w zakresie ochrony klimatu w Niemczech. Nowa ustawa o handlu emisjami paliw (BEHG) jest niezbędnym elementem do osiągnięcia celów w zakresie ochrony klimatu. BEHG weszła w życie 20 grudnia 2019 r. i z kolei stanowi podstawę prawną dla krajowego systemu handlu uprawnieniami do emisji (nEHS) uruchomionego w Niemczech 1 stycznia 2021 r.

nEHS to międzysektorowy system ustalania cen emisji CO2. Od stycznia 2021 r. obejmuje on wszystkie emisje CO2 wynikające ze spalania paliw kopalnych. W przyszłości nETS będzie miał wpływ na emisje CO2 z transportu drogowego i kolejowego, a także z wytwarzania ciepła w sektorze budowlanym oraz w mniejszych zakładach energetycznych i przemysłowych poza EU ETS. Oznacza to, że wszystkie sektory i obszary, które odpowiadają za większość emisji CO2 poza istniejącym Europejskim Systemem Handlu Emisjami (EU ETS), zostaną nim objęte.