Header Hintergrund

Plan monitorowania w nEHS

Podstawa do uniknięcia grzywien i sankcji

Zgodnie z § 6 BEHG, podstawą rocznego raportu o emisjach jest plan monitorowania przygotowywany przez dystrybutora. Plan monitorowania dokumentuje rodzaj i ilość paliw wprowadzonych do obrotu oraz opisuje wewnętrzną metodologię firmy do określania emisji paliw.

Przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego, podpisany elektronicznie plan monitorowania musi zostać przedłożony organowi odpowiedzialnemu za krajowy handel emisjami, Niemieckiemu Urzędowi Handlu Emisjami (DEHSt), za pośrednictwem platformy DEHSt (KOBiZE). Plan monitorowania wymaga zatwierdzenia przez DEHSt (KOBiZE).

Chociaż nie ma obowiązku przedkładania planu monitorowania na lata 2021-2023 zgodnie z art. 3 EBeV 2022 i art. 3 ust. 2 EBeV 2030, plan monitorowania na rok sprawozdawczy 2024 musi zostać przedłożony DEHSt (KOBiZE) po raz pierwszy. Niezastosowanie się do tego wymogu spowoduje nałożenie grzywien przez DEHSt i ewentualne dalsze sankcje.  

Nawet jeśli ustawodawca odstąpi od przedłożenia DEHSt (KOBiZE) planu monitorowania na rok 2023, należy w tym miejscu wyraźnie wskazać, że dystrybutor jest jednak zobowiązany na mocy art. 3 ust. 3 EBeV 2030 do monitorowania, określania i raportowania swoich paliw podlegających nEHS zgodnie z wymogami EBeV 2030.

Ci, którzy opracowali plan monitorowania, wdrożyli system zarządzania zgodnością dostosowany do nEHS i dostosowali swoje struktury umowne do nowej sytuacji prawnej, są dobrze przygotowani do dalszych obowiązków sprawozdawczych wynikających z nEHS.

Jeśli podlegasz obowiązkowi sprawozdawczemu wynikającemu z nEHS po raz pierwszy w 2024 r., powinieneś podjąć niezbędne środki ostrożności w odpowiednim czasie, aby umożliwić sprawne przygotowanie planu monitorowania wymaganego przez DEHSt (KOBiZE).

Jeśli przygotowałeś już plan monitorowania do celów wewnętrznych na poprzednie lata, sprawdź, w jakim stopniu zmiany operacyjne wymagają zmiany planu monitorowania. Jeśli potrzebujesz porady lub wsparcia, skontaktuj się z nami niezwłocznie.

Czysty i prawidłowy plan monitorowania jest podstawą bezbłędnego i spójnego raportu na temat emisji. Oprócz operacyjnych struktur organizacyjnych i procesowych, plan monitorowania mapuje przede wszystkim obszary przyrządów pomiarowych i metodologii pomiarów, a także pełnego zarządzania danymi. Odpowiedzialność, która nie jest jasno określona i nieczyste zarządzanie danymi może ostatecznie prowadzić do dodatkowych obciążeń administracyjnych i finansowych wynikających z konieczności wprowadzenia niezbędnych poprawek, a także do odmowy zatwierdzenia planu przez DEHSt.

 

Jeśli potrzebują Państwo konkretnej pomocy w stworzeniu indywidualnego planu monitorowania na rok 2024, aby móc na jego podstawie stworzyć spójny i poprawny raport emisji, prosimy o niezwłoczny kontakt z Emissionshändler.com.

Zgodnie z § 6 (4) BEHG, znaczące (przyszłe) zmiany operacyjne wymagają aktualizacji planu monitorowania. Chętnie pomożemy również w tym przypadku i zapewnimy, że plan monitorowania jest zawsze aktualny i spełnia wszystkie kryteria zapewniające sprawne raportowanie w nEHS.

Jak tylko opiszesz nam swoje konkretne zapytanie, natychmiast przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę. Nie wahaj się z nami skontaktować!
Jeśli zastanawiasz się nad stałym i całkowitym outsourcingiem obowiązków administracyjnych w nEHS do zewnętrznego dostawcy usług, z przyjemnością zaoferujemy Ci nasze wsparcie w ramach oferowanego przez nas pakietu BEHG.

Więcej informacji na temat: Wiedza na temat emisji BEHG/nEHS