Header Hintergrund

Geneza i idea handlu emisjami w UE

EU-ETS - pionier w dziedzinie ochrony klimatu

Handel uprawnieniami do emisji jest jednym z tzw. mechanizmów Kioto. W ramach Protokołu z Kioto z 1997 r. uzgodniono, że handel emisjami jest jednym z kluczowych mechanizmów służących trwałej redukcji emisji gazów cieplarnianych, a tym samym przeciwdziałaniu zmianom klimatu.

Wprowadzony w 2005 r. system handlu emisjami Unii Europejskiej (EU-ETS) stanowi podstawę największego jak dotąd na świecie rynku emisji dwutlenku węgla. Jest to główny element polityki klimatycznej w UE, mający na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z zakładów energetycznych i przemysłowych, a także z wewnątrzeuropejskiego ruchu lotniczego w sposób jak najbardziej opłacalny na zasadach rynkowych.

W systemie EU ETS uczestniczy 31 państw - wszystkie 28 państw UE oraz Liechtenstein, Norwegia i Islandia. Oznacza to, że emisje z ponad 11 000 instalacji wytwarzających energię i energochłonnych instalacji przemysłowych, jak również ze wszystkich lotów odbywających się między uczestniczącymi państwami członkowskimi, są objęte systemem EU ETS. Stanowi to około 45% całkowitej emisji gazów cieplarnianych w UE.