Header Hintergrund

Pakiet Konto do zgodnego z prawem prowadzenia rachunków

Uczestnictwo w systemie EU ETS zobowiązuje przedsiębiorstwo do utrzymywania zarejestrowanego rachunku w rejestrze Unii Europejskiej.

W celu uniknięcia surowych sankcji lub sankcji, które mogłyby zagrozić istnieniu przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwo musi zapewnić rzetelne i zgodne z prawem zarządzanie rachunkiem rejestrowym poprzez wyznaczenie odpowiednich upoważnionych przedstawicieli.

Wstępne założenie konta ewidencyjnego i jego zgodne z prawem zarządzanie przejmuje Emissionshändler.com w ramach pakietu kont poprzez udostępnienie zewnętrznego upoważnionego przedstawiciela. W ten sposób Emissionshändler.com może zapewnić prawidłowe i terminowe wykonanie przewidzianych prawem czynności na rachunku i transakcji handlowych przy zachowaniu zasady czterech oczu, dzięki czemu można uniknąć sankcji wobec przedsiębiorstwa zgodnie z § 21 i § 22 BEHG. W zależności od wymagań szczegółowy opis usług wchodzących w skład pakietu kont znajduje się poniżej na stronie Emissionshändler.com.

Przedsiębiorstwom, które nie tylko dążą do jak najlepszej minimalizacji ryzyka i efektywności ekonomicznej w zakresie zarządzania rachunkami rejestrowymi, ale także chcą optymalnie pozycjonować się we wszystkich obszarach handlu emisjami w UE, zaleca się rozważenie pakietu CO2 Beztroski oferowanego przez Emissionshändler.com.

Jeśli są Państwo zainteresowani, prosimy o nasz niewiążący projekt umowy dla pakietów CO2 EU-ETS.

 1. Instalacja Emissionshändler.com jako przedstawiciela konta na koncie rejestru przedsiębiorstwa wraz z elektronicznym logowaniem do EU-Login, systemu uwierzytelniania UE.
 2.  Aktywna rola jako upoważnionego przedstawiciela na koncie ewidencyjnym przedsiębiorstwa, tzn. inicjowanie wszystkich niezbędnych czynności z późniejszym zatwierdzeniem przez upoważnionego przedstawiciela przedsiębiorstwa. Celem jest odciążenie firmy od wszelkiego zarządzania rachunkiem. (np. transakcje dotyczące certyfikatów, zwrot certyfikatów, korekty z powodu nadmiernego przydziału, wpis VET, administrowanie przedstawicielami rachunku).
 3. Opcjonalnie, jeśli jest to pożądane: przejęcie wyłącznie pasywnej roli autoryzowanego przedstawiciela na rachunku rejestrowym podmiotu, na wypadek awarii autoryzowanych przedstawicieli lub technologii podmiotu i zapewnienie realizacji najpilniejszych zobowiązań prawnych (zabezpieczenie rezerwowe).
 4. Tworzenie nowych upoważnionych przedstawicieli na koncie rejestrowym podmiotu. Obejmuje to utworzenie nowych kont logowania UE, wygenerowanie niezbędnych identyfikatorów użytkownika (URID) w rejestrze Unii oraz przypisanie do odpowiednich kont rejestru firmy i nowych posiadaczy kont (nie w przypadku zmiany firmy/operatora).
 5. Pomoc w uzyskaniu niezbędnych dokumentów, takich jak wypisy z rejestru handlowego, numery NIP, dane firmy zgodnie z art. 11b dyrektywy UE 2005/60/EG oraz dokumenty osobowe.
 6. Przeprowadzanie zmian w danych osobowych lub komunikacyjnych upoważnionych przedstawicieli, w tym tworzenie odpowiednich wniosków elektronicznych.
 7. Zakładanie nowych i usuwanie niepotrzebnych już rachunków operatorskich i osobistych dla firmy, w tym przetwarzanie niezbędnych wniosków elektronicznych do UE i KOBiZE.
 8. Zakładanie i usuwanie rachunków powierniczych posiadacza rachunku.
 9. Wsparcie w przypadku problemów z dostępem do rachunku rejestrowego, jak również nawigacja we wszystkich pozycjach menu rachunku rejestrowego. W razie potrzeby dla rozwiązania problemu przejęcie komunikacji z Niemieckim Urzędem ds. Handlu Emisjami (KOBiZE).
 10. Koordynacja telefoniczna w zakresie niezbędnych czynności w rejestrze.
 11. Wsparcie w przepisowym, regularnym sprawdzaniu aktualizacji danych istniejących upoważnionych przedstawicieli i posiadaczy rachunków zgodnie z art. 22 (1) rozporządzenia w sprawie rejestru 2019/1122 i odpowiednio art. 25 (1) RegVO 389/2013.
 12. Dokumentowanie wysyłania i potwierdzania odbioru przekazu i zwrotu uprawnień.