Header Hintergrund

Podwójne obciążenie wynikające z nEHS i EU-ETS

nEHS i strony zobowiązane EU ETS muszą się komunikować

Wprowadzenie niemieckiego krajowego systemu handlu emisjami (nEHS) doprowadziło do powstania drugiego systemu handlu emisjami istniejącego równolegle do ustanowionego europejskiego systemu handlu emisjami (EU-ETS). Od 2005 r. EU ETS obejmuje emisje CO2 ze wszystkich zakładów energetycznych i przemysłowych o znamionowej mocy cieplnej ≥ 20 MW. Równoległe istnienie EU ETS i NEETS oznacza, że operatorzy podlegający EU ETS, którzy wykorzystują w swoich zakładach paliwa podlegające również BEHG, są teraz narażeni na ryzyko podwójnego obciążenia. Muszą teraz kupować paliwa po wyższych cenach, a także kupować certyfikaty, jak zwykle w ramach europejskiego handlu emisjami, aby wypełnić swoje zobowiązania wynikające z ustawy o handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (TEHG). Problem ten został również dostrzeżony przez ustawodawcę i w rezultacie wdrożono "procedurę odliczenia".

Zgodnie z sekcją 11 EBeV 2022, dystrybutor jest uprawniony do odliczenia emisji z paliw dostarczonych do instalacji EU ETS. W przypadku tych emisji nie ma potrzeby zakupu uprawnień, a tym samym przenoszenia kosztów uprawnień na operatora instalacji EU ETS.

Jeśli nie można uniknąć podwójnego obciążenia dla instalacji EU ETS poprzez niestosowanie procedury odliczenia na pierwszym etapie, operator instalacji EU ETS nadal ma możliwość późniejszej rekompensaty finansowej zgodnie z sekcją 11 (2) BEHG. Nie wiadomo jeszcze, jaką formę przybierze rozporządzenie w sprawie rekompensat.

 

Wymagana jest komunikacja

W celu zapewnienia, że operator systemu EU ETS nie zostanie obciążony podwójnie, a dystrybutor zachowa ulgę, DEHSt (KOBiZE) musi otrzymać wyczerpujące dowody w postaci potwierdzenia wykorzystania paliwa przez operatora systemu EU ETS.

Podczas gdy operator systemu EU ETS musi dostarczyć dystrybutorowi dowody dotyczące ilości paliwa wykorzystanego zgodnie z sekcją 5 TEHG, jego zapasów i dostarczonych ilości paliwa zwolnionego z podatku, obie strony muszą z kolei poinformować DEHSt (KOBiZE) o składzie ilości podlegającej odliczeniu i jej dostawie ze zwolnieniem z kosztów nEHS w ramach wspólnego oświadczenia o zamiarze wykorzystania.

Dystrybutor musi przedłożyć DEHSt (KOBiZE) potwierdzenie wykorzystania przez operatora systemu EU ETS do dnia 31 lipca danego roku kalendarzowego wraz z raportem dotyczącym emisji nEHS.

W każdym razie jedno jest pewne: wymiana informacji na temat ewentualnych zmian operacyjnych między dystrybutorem a nabywcą paliwa, takich jak zniesienie składu podatkowego lub nowy obowiązek handlu emisjami zgodnie z TEHG, wydaje się niezbędna dla płynnych relacji biznesowych w przyszłości.

Warunkiem wstępnym wdrożenia procedury odliczenia jest oczywiście to, aby menedżer BEHG wiedział, którzy z jego klientów są uczestnikami EU ETS.

W kolejnym kroku z każdym z tych klientów należy zawrzeć dwustronne umowy uzupełniające na podstawie prawa cywilnego do istniejącej umowy dostawy zgodnie z sekcją 11 EBeV 2022. DEHSt nie udostępnia wzoru takiej umowy. W tej dodatkowej umowie ważne jest, aby określić ilość dostawy, z której wynika ilość emisji podlegająca odliczeniu. Kwestie takie jak ilości różnicowe, przekazywanie ilości do innych instalacji (EU ETS), ilości zwolnione z podatku odgrywają tutaj rolę. Z drugiej strony należy jasno określić, w jakim stopniu zmiany w pierwotnie prognozowanej ilości podlegającej odliczeniu prowadzą do przeniesienia kosztów uprawnień, a jeśli tak, to po jakiej cenie.

Aby zapewnić, że relacje biznesowe z klientami uczestniczącymi w systemie EU ETS będą przebiegać bez zakłóceń w przyszłości, konieczne jest zajęcie się kwestią podwójnego naliczania opłat za emisje paliw w kontekście nEHS.

Pomożemy Ci przeanalizować strukturę Twoich klientów paliwowych w odniesieniu do kwestii podwójnego naliczania opłat i wskażemy konkretne kroki, jak postępować, aby z jednej strony utrzymać dodatkową pracę administracyjną na jak najniższym poziomie, a z drugiej strony zapewnić, że dodatkowe ustalenia umowne nie będą niekorzystne dla Ciebie.

Czy chciałbyś stworzyć solidną podstawę dla tematu podwójnego obciążenia w swojej firmie, czy też chciałbyś całkowicie przekazać związane z tym zadania zewnętrznemu usługodawcy?
Nie wahaj się z nami skontaktować, opracujemy dla Ciebie indywidualną ofertę.

Jeśli rozważasz trwałe i całkowite przekazanie obowiązków administracyjnych w zakresie nEHS zewnętrznemu usługodawcy, z przyjemnością zaoferujemy Ci nasze wsparcie w ramach oferowanego przez nas pakietu BEHG.

Więcej informacji na temat: Monitorowanie i raportowanie w nEHS/BEHG