Przekazanie EUA

Przekazywanie uprawnień do emisji jest głównym elementem systemu EU-ETS

Każdego roku, zgodnie z zasadami Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU-ETS), jako operator instalacji musisz umorzyć uprawnienia odpowiadające ilości emisji CO2, które wyemitowałeś w poprzednim roku i które zostały zapisane w Twoim rocznym raporcie na Twoim koncie w rejestrze, do właściwego organu KOBiZE do 30.04 każdego roku. Jeden certyfikat uprawnia do emisji odpowiada jednej tonie CO2.

Za każdy certyfikat, który nie zostanie zwrócony do 30 kwietnia, jesli dotyczy to Twojego przedsiębiorstwa w obowiązkowym systemie handlu emisjami UE zostanie nałożona kara w wysokości 100 euro.  Oczywiście nadal jesteś zobowiązany do przekazania brakujących certyfikatów w terminie określonym w wezwaniu do zapłaty kary. Podobnie obowiązuje kara w wysokości 100 euro za tonę CO2, jeśli po złożeniu sprawozdania rocznego - które zostanie szczegółowo sprawdzone przez KOBiZE w ciągu 5 lat - zostaną wykryte błędy, które prowadzą do wyższej ilości emisji niż pierwotnie podana.

Ponieważ brak umorzenia uprawnień w terminie lub w pełnej wysokości może w konsekwencji kosztować kilkaset tysięcy euro, zarządzanie kontami rejestrowymi dla przedsiębiorstw przewidziane w EU ETS musi być prowadzone z najwyższą starannością.