Header Hintergrund

Roczne sprawozdanie CO2

Tutaj ustala się ilości CO2

Przygotowanie rocznego sprawozdania na temat emisji CO2 jest jednym z głównych obowiązków operatora instalacji.
W rocznym sprawozdaniu CO2, operator oblicza i zestawia wszystkie emisje zakładu do końca marca każdego roku, które są spowodowane wykorzystaniem energii pierwotnej. Tutaj nie tylko zwykłe energie pierwotne, takie jak gaz, ropa, węgiel, biomasa itp. są rejestrowane, które powodują emisję CO2 podczas spalania, ale także emisje, które powstają w wyniku procesów chemicznych. Dotyczy to m.in. przemysłu stalowego, cementowego, ceramicznego i chemicznego.

Przy okazji, pomiar emisji w zakładach jest niezwykle czasochłonny i technicznie niedokładny, więc określenie emisji odbywa się zazwyczaj poprzez pomiar ilości paliwa, które trafiło do zakładu, a następnie mnożone jest przez wskaźnik emisji.
Metody obliczeniowe, zgodnie z którymi określa się roczną ilość odpowiednich emisji (CO2, N2O, PFC itp.) i przelicza na ekwiwalenty CO2, które są określone w planie monitorowania.

Po wprowadzeniu wszystkich danych do systemu zarządzania formularzami, raport roczny jest przekazywany weryfikatorowi (niezależnemu audytorowi), który bada raport w ramach swojej firmy audytorskiej zgodnie z zasadą czterech par oczu i zatwierdza go, jeśli spełnione są wszystkie wymogi prawne. Sprawozdanie roczne jest następnie przedkładane przez operatora drogą elektroniczną organowi KOBiZE do dnia 31 marca.

Inne obowiązki związane ze sprawozdaniem na temat wielkości emisji obejmują wpisanie zweryfikowanej całkowitej ilości ton CO2 z poprzedniego roku na konto rejestru prowadzącego instalację (wpis VET). Należy tego dokonać do dnia 31 marca. Pozycja VET (Verified Emission Tabele) muszą być potwierdzone przez dwie różne osoby.