Roczne sprawozdanie CO2

Ważne, ale czy słuszne?

Operatorzy instalacji wiedzą, że na początku każdego roku do 31 marca należy złożyć w urzędzie KOBiZE roczne sprawozdanie na temat emisji CO2.
Roczne sprawozdanie CO2 jest zestawieniem wszystkich zużytych ilości paliw i ich emisji CO2.

W oparciu o aktualny plan monitorowania zatwierdzony przez KOBiZE, musisz zatem wymienić wszystkie paliwa kopalne i biogenne spalone przez Twój zakład w poprzednim roku i określić wynikające z tego emisje CO2.

Pracę należy rozpocząć na początku grudnia, na podstawie danych o paliwie od stycznia do listopada. Jednakże, pracę nad raportem emisji należy rozpocząć najpóźniej na początku stycznia, kiedy dostępny jest ostatni rachunek za energię z poprzedniego roku.

Składając roczne sprawozdanie CO2, wypełniasz swój obowiązek poinformowania KOBiZE o wielkości emisji w poprzednim roku, jak również o składzie i wskaźnikach emisji stosowanych paliw. Jakość sprawozdania rocznego CO2 musi być zgodna z wymogami prawnymi, tzn. muszą być spełnione kryteria dokładności, kompletności i spójności.
Roczne sprawozdanie CO2 jest weryfikowane przez zleconą przez Państwa organizację audytorską zgodnie z zasadą czterech par oczu.