Header Hintergrund

Witamy na Emissionshändler.com

Eksperci w zakresie doradztwa i handlu CO2

Emissionshändler.com oferuje przedsiębiorstwom handel, serwis i doradztwo w zakresie obowiązkowego krajowego handlu emisjami w Niemczech i obowiązkowego europejskiego handlu emisjami.
Specjalizujemy się w usługach, które umożliwiają średnim i małym przedsiębiorstwom prowadzenie handlu emisjami zgodnie z prawem.
Naszym głównym serwisem jest regularnie publikowany Emissionsbrief, do którego można się tutaj bezpłatnie zarejestrować.

Czy chcieliby Państwo dowiedzieć się, jak mogą Państwo dobrowolnie uczestniczyć w handlu emisjami jako osoba prywatna lub firma? W takim razie odwiedź naszą stronę Climate Company®. Tutaj możesz zaangażować się w CO2 na poziomie prywatnym lub firmowym.

Plany monitorowania w nEHS muszą zostać przedłożone do 31.10.23 - Dostęp elektroniczny może stanowić przeszkodę

W dniu 31.07.2023 r. Federalna Agencja Środowiska ogłosiła, w jaki sposób i kiedy przedsiębiorstwa objęte BEHG muszą przedłożyć plan monitorowania. Ten plan monitorowania może być przygotowany w wersji uproszczonej lub zwykłej, a następnie musi zostać przedłożony niemieckiemu Urzędowi ds. Handlu Emisjami (DEHSt) do przeglądu do dnia 31 października 2023 r.
Kierując się doświadczeniami z ostatnich 15 lat oraz wydarzeniem informacyjnym DEHSt, które odbyło się już w lipcu 2023 r., Emissionshändler.com szczegółowo przyjrzał się temu tematowi i doszedł do wniosku, że nadszedł najwyższy czas, aby wiele firm podjęło decyzje dotyczące efektywności ekonomicznej i zgodności w tej kwestii. Decyzja o tym, czy przygotować uproszczoną czy zwykłą wersję OAP, jest nadal raczej drugorzędnym problemem. Znacznie bardziej istotne wydaje się to, że większość firm prawdopodobnie nie docenia złożoności technicznej, z którą będą musiały się zmierzyć w kontekście elektronicznym.  Co więcej, wiele nowych przedsiębiorstw w krajowym systemie handlu uprawnieniami do emisji (nEHS) nie będzie jeszcze świadomych systematycznego sposobu, w jaki organ może podjąć działania przeciwko przedsiębiorstwom niewywiązującym się ze zobowiązań wynikających z prawa ochrony środowiska, jeżeli plan monitorowania i raport emisji nie zostaną mu formalnie przedłożone w sposób kompletny, przejrzysty, spójny i terminowy.

W dzisiejszym Emissionsbrief 07-2023, Emissionshändler.com skupia się w szczególności na kwestiach technicznych/komercyjnych związanych z OAP, które pojawiają się dla zainteresowanych firm. Kontynuujemy również naszą serię dotyczącą zgodności linii lotniczych w UE.

Obliczanie bezpłatnych uprawnień na drugi okres przydziału - Linie lotnicze nadal oszukują w EU ETS

Ponieważ reformy opracowane przez UE dla EU ETS zostały ostatecznie przyjęte w kwietniu 2023 r., a przedsiębiorstwa objęte obowiązkowym handlem emisjami UE zbliżają się do drugiej połowy okresu przydziału czwartego okresu rozliczeniowego pod koniec 2025 r., osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwach podlegających obowiązkowi zgodności powinny już teraz intensywnie myśleć o poziomie ich bezpłatnych przydziałów od 2026 r.
Rosnące ceny EUA i malejące przydziały, wraz ze wzrostem kosztów w sektorze energetycznym i rosnącymi innymi kosztami wewnętrznymi, powodują ryzyko, które powinno być znane i zarządzane pod względem ilości i rodzaju. Emissionshändler.com pokazuje poniżej, w jaki sposób można dokonać własnej wewnętrznej kalkulacji przydziału i jakie parametry mogą mieć określone skutki.
W naszym liście emisyjnym 06-2023 kontynuujemy również naszą serię poświęconą liniom lotniczym w systemie EU ETS, gdzie granice tego, co jest moralnie i komercyjnie możliwe, nadal zadziwiają nawet wtajemniczonych w CO2 nowymi sztuczkami.

Węglowe drzewo decyzyjne: czy handlowcy i użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania BEHG? - Linie lotnicze podważają EU ETS

Koks i węgiel to paliwa, które od 01.01.2023 r. podlegają ustawie o handlu emisjami paliw (BEHG).
Jednak osoby, których to dotyczy, w większości przypadków nie wydają się niczego podejrzewać, ponieważ zgodnie z informacjami uzyskanymi od Emissionshändler.com nie wydaje się, aby na giełdzie EEX w Lipsku lub w niemieckim urzędzie ds. handlu uprawnieniami do emisji DEHSt składano znaczące wnioski o otwarcie rachunków.

Podmioty odpowiedzialne zobowiązane obecnie w fazie II BEHG należą do sektora producentów węgla, sprzedawców węgla i użytkowników węgla. Istnieje jednak kilka wyjątków, w szczególności użytkownicy węgla w instalacjach TEHG.

Kto z potencjalnie zainteresowanych stron jest obecnie zobowiązany na mocy BEHG od 5 miesięcy, można szybko i łatwo (ale bez gwarancji) znaleźć w naszym drzewie decyzyjnym dotyczącym węgla na stronie 4 w drugiej części naszego listu w sprawie emisji lub w poprzednim i niniejszym liście w sprawie emisji.

W tym liście emisyjnym 05-2023 kontynuujemy również naszą serię dotyczącą zgodności linii lotniczych z EU ETS. Podwójna niewypłacalność linii lotniczej Flybe podważa handel emisjami i frustruje turystów w Wielkiej Brytanii oraz podatników w UE.

Obowiązek BEHG dla koksu i węgla niepokoi branżę - Zgodność z EU-ETS: linie lotnicze stają się coraz bardziej kolorowe

Od 01.01.2023 r. paliwa stałe, takie jak koks i węgiel, zostały objęte ustawą o handlu emisjami paliw (BEHG), co oznacza, że odpowiedzialne firmy muszą umorzyć wcześniej zakupione certyfikaty i raportować swoje emisje. Odpowiedzialnym firmom prawdopodobnie znacznie trudniej będzie zidentyfikować, których firm dotyczy obowiązek raportowania i umorzenia, niż dystrybutorom gazu i ropy, którzy już od 2021 r. obowiązkowo należą do poziomu I krajowego systemu handlu uprawnieniami do emisji (nEHS). Jednak w przypadku paliw stałych dotychczasowa logika, zgodnie z którą obowiązek ETS spoczywa na dystrybutorze bez wyjątku, zostanie teraz przełamana.
Po raz pierwszy w krajowym handlu emisjami nie tylko dystrybutorzy, ale także, pod pewnymi warunkami, użytkownicy paliw stałych będą podlegać obowiązkowi raportowania i składania sprawozdań.  

Nadal informujemy o rocznych danych dotyczących zgodności z EU ETS opublikowanych w dniu 04.05.2023 r. Jak już informowaliśmy w Emissionshändler.com w maju 2021 i 2022 r., stale rosnące ceny uprawnień do emisji CO2 wywierają coraz większą presję na operatorów instalacji i linie lotnicze, co z kolei prowadzi do coraz większego zagrożenia dla EU-ETS.

W niniejszym liście emisyjnym 04-2023 i kolejnych przyjrzymy się niektórym liniom lotniczym, które wydają się ignorować normy prawne z pomocą agencji rządowych w czasami bezczelny sposób, a także szkodzą klimatowi poza swoim modelem biznesowym.

Wirtualna poczta KOBiZE - problemy, zagrożenia i możliwe rozwiązania dla dostawców energii i przemysłu

Od 2005 roku komunikacja elektroniczna pomiędzy około 1800 niemieckimi instalacjami spełniającymi wymogi w zakresie handlu emisjami w UE a niemieckim Urzędem ds. Handlu Emisjami (DEHSt) musi odbywać się za pośrednictwem wirtualnej poczty (VPS) w ramach raportowania. Za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego (QES) VPS umożliwia bezpieczną i prawnie wiążącą komunikację elektroniczną. Od 2021 roku grupa "obowiązkowo zobowiązanych" użytkowników VPS została rozszerzona o około 1200 dodatkowych wnioskodawców, którzy mogą składać wnioski o zwrot zgodnie z BEDV i BECV.
Wszystkich tych użytkowników i wnioskodawców łączy to, że w przypadku VPS muszą oni polegać na stosunkowo starej architekturze systemu, która jest "idealnie" przystosowana do powodowania problemów, a tym samym do popełniania ewentualnych wykroczeń administracyjnych.
W naszym Emissionsbrief 03-2023 Emissionshändler.com pokazuje wszystkim nowo zobowiązanym użytkownikom, jak również tym, którzy od wielu lat są odpowiedzialni za EU ETS, na czym polega problem w szczegółach i jak mogłoby wyglądać możliwe rozwiązanie.

Klienci przemysłowi zyskują przewagę konkurencyjną dzięki pomocy BECV - opłata EUA już wkrótce 30.09.

Krajowy system handlu emisjami nEHS, który rozpoczął się 01.01.2021 r., zobowiązuje dystrybutorów do zakupu certyfikatów emisji dla paliw wprowadzanych do obrotu. Wynikające z tego koszty są przerzucane na nabywców paliw. Aby ulżyć odbiorcom przemysłowym dotkniętym wysokimi kosztami dodatkowymi, latem 2021 r. wydano rozporządzenie BEHG o wycieku węgla (BECV), dzięki któremu uprawnione przedsiębiorstwa mogą częściowo odzyskać w formie dotacji wyższe koszty energii poniesione przez nie w wyniku nEHS.
Jeśli niemieckie przedsiębiorstwa nie będą ubiegać się o te roczne dotacje, których wysokość jest zazwyczaj sześciocyfrowa, znajdą się w znacznie gorszej sytuacji konkurencyjnej w stosunku do swoich krajowych i zagranicznych konkurentów.
Wysokość pomocy, która może zostać przyznana, wysiłek, który należy podjąć w celu uzyskania pomocy, jak również wymagania techniczne, które muszą zostać spełnione, zostały wyjaśnione bardziej szczegółowo w naszym Emissionsbrief 02-2023.
Ponadto w dodatkowej ramce informacyjnej podajemy informacje na temat nowych planów UE dotyczących wydawania i zwrotu certyfikatów EUA.

shutterstock_1084374197_Emissionsbriefe.jpg
Aktualności

Przedsiębiorstwa komunalne posiadające elektrociepłownie i ciepłownie o mocy poniżej 20 MW, dostawcy gazu, sprzedawcy LPG i sprzedawcy węgla są dotknięci nowym krajowym systemem handlu emisjami nEHS. Informacje, szkolenia i aktualne informacje można znaleźć tutaj.

shutterstock_1439893583_ueber_uns.jpg
Wiedza na temat emisji

Handel emisjami dotarł do naszego społeczeństwa w każdej postaci i jest na ustach wszystkich. Wszystkie informacje na temat europejskiego, niemieckiego i dobrowolnego handlu emisjami (neutralność klimatyczna) znajdą Państwo w naszym punkcie menu EU Emissions Knowledge.

Emissionswissen.jpg
O nas

Zespół Emissionshändler.com® zajmuje się handlem emisjami w Europie od 2005 roku. Z siedziby naszej firmy w Berlinie działamy jako doradcy i handlowcy w zakresie obowiązkowego/dobrowolnego handlu emisjami w Niemczech (BEHG) i Europie (TEHG).

Listy z wydaniami od 2006 do 2016 znajdują się w archiwum