Header Hintergrund

Obowiązki sprawozdawcze w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji

Operatorzy instalacji w Europejskim Systemie Handlu Emisjami (EU ETS) są zobowiązani do regularnego przedkładania szerokiego zakresu raportów swoim władzom krajowym.

Należą do nich przede wszystkim plan monitorowania (MP), raport dotyczący danych na temat przydziału oraz roczne sprawozdanie na temat emisji CO2.

Ponadto wszystkie niezbędne dokumenty, takie jak instrukcje proceduralne, metody pomiarowe itp. muszą być stale sprawdzane pod kątem aktualności i zatwierdzane przez urząd (KOBiZE) przed planowanymi zmianami.

Każdy z tych centralnych elementów wymaga szczególnej uwagi operatora i jego przedstawicieli w celu zapewnienia prawidłowego, spójnego, kompletnego i zawsze terminowego raportowania. Jeśli tak nie jest lub jest to tylko częściowo spełnione, może to stanowić wykroczenie administracyjne, za które grozi grzywna w wysokości do 500.000 euro.