Header Hintergrund

Plan monitorowania

Monitorowanie metod i procesów

Przygotowanie planu monitorowania jest jednym z głównych obowiązków operatora instalacji.
W planie monitorowania operator instalacji musi zapisać i opisać swoją procedurę określania rocznej wielkości emisji CO2. Stosowane przyrządy i metody pomiarowe, procedura dokumentowania danych oraz pracownicy odpowiedzialni za odpowiednie działania to tylko niektóre z wielu punktów, które muszą być monitorowane przez operatora zakładu i wymienione w raporcie.

Oprócz wielu formalnych szczegółów dotyczących zakładu i odpowiedzialnych pracowników firmy, plan monitorowania powinien przede wszystkim zawierać jasne stwierdzenia dotyczące rejestracji wszystkich tych parametrów, które są istotne dla obliczenia rocznej opłaty za emisję CO2. Główny nacisk kładzie się tutaj na ilość spalanego paliwa oraz szczegółową technikę pomiarową wraz z jej kalibracją i okresami kalibracji. Plan monitorowania ma na celu zapewnienie, że ilości emisji z poprzedniego roku wymienione w rocznym raporcie CO2 są prawidłowo zgłoszone do KOBiZE.
Wymagania dotyczące zawartości planu monitorowania są zasadniczo uregulowane w przepisach ustawowych.