Header Hintergrund

Umorzenie certyfikatów

Umorzenie - centralny element wypełniania zobowiązań w ramach nEHS

Każdego roku, zgodnie z § 8 BEHG, dystrybutorzy muszą do 30 września przekazać niemieckiemu Urzędowi ds. Handlu Emisjami (DEHSt) krajowe uprawnienia do emisji (nEZ), odpowiadające ilości emisji paliw, które zarejestrowali w swoim raporcie emisji za poprzedni rok. Każdy certyfikat uprawnia jego posiadacza do wprowadzenia na rynek paliw, które powodują emisję CO2 wynoszącą jedną tonę.

Za każdy certyfikat, który nie zostanie zwrócony do 30 września, zostaniesz ukarany jako uczestnik nEHS.
W fazie wstępnej od 2021 do 2025 r. za każdy nieumorzony certyfikat będzie należna dwukrotność ustalonej ceny, po której można nabyć certyfikaty w danym roku. Oznacza to, że obowiązek płatności wzrasta w sposób ciągły przez pierwsze pięć lat do 110 euro za certyfikat. W latach od 2026 r. za każdy brakujący certyfikat będzie naliczana opłata w wysokości 100 EUR.

Oczywiście nadal będziesz zobowiązany do zwrotu brakujących certyfikatów do 30.09 roku następującego po naruszeniu.
Ponieważ niezwrócone (na czas) certyfikaty mogą szybko doprowadzić do kosztów sięgających setek tysięcy euro, zarządzanie kontem rejestrowym, o którym mowa w § 12 ust. 2 BEHG, musi być prowadzone z najwyższą starannością.

Prawidłowe i kompletne umorzenie uprawnień chroni przed wysokimi karami, które w przypadku odpowiednio wysokich wielkości emisji mogą sięgać siedmiu cyfr, a tym samym zagrażać egzystencji ekonomicznej.

Dla pomyślnego umorzenia decydujące znaczenie ma nie tylko terminowy zakup jednostek od nEZ, ale także stworzenie niezbędnych wymagań technicznych i kadrowych w zakresie zarządzania rachunkami rejestrowymi z odpowiednim wyprzedzeniem.

Nasze wieloletnie doświadczenie w obowiązkowym europejskim handlu emisjami (EU-ETS) pozwala nam bardzo dobrze ocenić mnogość ryzyk, które pojawiają się w kontekście procesu umorzenia.

Posiadanie wystarczającej liczby uprawnień dostępnych do umorzenia na rachunku w rejestrze w dniu 30 września to jedno. Co najmniej równie ważne jest zapewnienie, że wystarczająca liczba upoważnionych przedstawicieli jest w stanie działać w momencie umorzenia i posiada niezbędny poziom wiedzy, aby przeprowadzić ten proces bezbłędnie.

Rozsądne jest przekazanie tego ryzykownego procesu umorzenia zewnętrznemu specjaliście, który od ponad 15 lat monitoruje i pomaga w realizacji obowiązków umorzenia dla swoich klientów w ramach EU ETS.

Chcesz zminimalizować ryzyko w ramach obowiązku podatkowego?
Nie wahaj się z nami skontaktować! Emissionshändler.com z przyjemnością oferuje swoje usługi w ramach pakietu nEHS. Pakiet nEHS obejmuje komercyjną część naszego pakietu CO2 beztrosk dla firm podlegających nEHS.

Więcej informacji na temat: Monitorowanie i raportowanie w nEHS/BEHG