Header Hintergrund

Obowiązek umorzenia

Za każdą wyemitowaną tonę CO2 należy w następnym roku umorzenia jedną jednostkę EUA. EUA poddana umorzeniu zostaje trwale wycofana z rynku i nie może być ponownie wykorzystana.
Umorzenie musi nastąpić do dnia 30 kwietnia każdego roku i jest dokonywane za pośrednictwem rachunku rejestrowego operatora.
Jeżeli w danym roku zostanie zwróconych mniej EUA niż wyemitowano CO2 w roku poprzednim, będzie to skutkowało wysokimi karami. Każdy certyfikat, który nie zostanie oddany do końca kwietnia, będzie obciążony karą w wysokości 100 euro. Uprawnienia, które mogą być dobrowolnie usunięte z rachunku rejestru, nie są wliczane do ilości podlegającej zwrotowi.