Pakiet informacyjny zawierający szczegółowe informacje techniczne

Operatorzy zakładów w europejskim handlu emisjami są uzależnieni od szczegółowych i aktualnych informacji, jeśli chcą prawidłowo przestrzegać krajowych i ogólnoeuropejskich przepisów i dyrektyw.

Usługi w ramach Pakietu Informacyjnego obejmują stałe wsparcie dla firmy we wszystkich kwestiach związanych z handlem emisjami w UE i odpowiednimi regulacjami krajowymi przez telefon lub e-mail. Ponadto do dziesięciu razy w roku wysyłany jest bezpłatny list na temat handlu emisjami w UE.

Głównymi elementami pakietu są coroczne spotkanie na miejscu w przedsiębiorstwie oraz bieżące informowanie o istotnych wydarzeniach w handlu emisjami poprzez otrzymywanie niemieckiego wydania Emissionsbrief od Emissionshändler.com®.
Na życzenie można odliczyć doroczne spotkanie na miejscu od usługi pakietu informacyjnego w cenie 780 Euro.
Szczegółowy opis usług można znaleźć w części Usługi informacyjne w szczegółach.

Jeżeli przedsiębiorstwo chce nie tylko uwolnić się od wszystkich niezbędnych czynności i ryzyka związanego z pozyskiwaniem informacji, ale również chce pracować ekonomicznie efektywnie w pozostałych obszarach handlu emisjami przy jednoczesnej redukcji ryzyka, może wybrać zaprojektowany przez Emissionshändler.com® Pakiet bez trosk CO2, który w całości stanowi zawartość łącznie czterech pojedynczych pakietów.

Jeśli są Państwo zainteresowani, prosimy o przesłanie niewiążącej propozycji umowy dotyczącej pakietów CO2 w ramach EU-ETS.

  • Aktualne informacje na temat trendów ilościowych i cenowych dla różnych produktów CO2
  • Informacje na temat możliwości zarządzania portfelem w celu nabywania certyfikatów CO2
  • Telefoniczny serwis informacyjny na wszystkie tematy związane z CO2 w EU-ETS.
  • Telefoniczny serwis informacyjny na wszystkie tematy związane z CO2, takie jak optymalizacja instalacji, efektywność energetyczna, zarządzanie energią, biomasa itp.
  • Aktualne informacje w zakresie handlu emisjami na temat nowych zmian prawnych w UE i KOBiZE.
  • Pomoc w kwestiach dotyczących rozporządzenia UE w sprawie rejestrów, dyrektywy UE w sprawie handlu uprawnieniami do emisji, dyrektywy UE w sprawie monitorowania, dyrektywy UE w sprawie sprzedaży na aukcji, TEHG itp.
  • Publikacja czasopisma Emissionsbrief na aktualne tematy handlu emisjami w języku niemieckim, jak również indywidualne i specyficzne dla operatora informacje/komentarze na odpowiednie tematy na życzenie.
  • Coroczne spotkanie informacyjne dotyczące ogólnych, bieżących lub szczegółowych kwestii związanych z handlem emisjami w UE, odbywające się w siedzibie przedsiębiorstwa i trwające do 3,5 godziny. (w tym koszty podróży do i z firmy oraz koszty podróży).
  • Szkolenie nowych pracowników i kierowników w zakresie handlu emisjami UE w ramach corocznego spotkania na miejscu.