Polski
Deutsch
 

+Uwaga: Oferujemy i dostarczamy certyfikaty EUA i CER dla operatorów instalacji i operatorów statków powietrznych+++Witamy na Handel-emisjami.pl+++

Serdecznie witamy u Emissionshändler.com® i Handel-Emisjami.pl

Emissionshändler.com oferuje przedsiębiorstwom usługi związane z handlem i doradztwem w zakresie europejskiego handlu emisjami.   
Emissionshändler.com rozumieć należy jako usługodawcę dla małych i średnich uczestników UE w obowiązkowym handlu emisjami, którym oferowane jest oprócz usług doradztwa opieka przy usługach, jak również łatwy dostęp do giełdy oraz rynków handlowych w celu kupna, wymiany i sprzedaży certyfikatów emisyjnych CO2.

Dyrektywa MIFID II - Poważne wyzwanie dla handlujących i opera-torów od 2018 r. czy „robiący panikę” wśród uczestników rynku!?

Po wieloletnich przepychankach operatorzy instalacji i handlowcy działający na rynku CO2 sprzeciwiają się aktualnie wdrażaniu dyrektywy MIFID II, która ma wejść w życie od 03.01.2018 r., a swoim zasięgiem obejmie także Polskę. Po latach kontrowersji operatorzy instalacji i dealerów na rynku CO2 zaczęli wdrażać MIFID II.
W mniejszym lub większym stopniu już od dawna operatorzy i wielu handlowców zadaje sobie następujące pytanie: Kto i na jakich warunkach może jeszcze kupować lub sprzedawać certyfikaty emisji i w jakim celu? Jako, że z reguły dla średnich i mniejszych operatorów instalacji interesujący jest wyłącznie handel na rynku Spot, a nie sprzedaż terminowa, Emissionshändler.com® wyjaśnia naj-ważniejsze dla tej grupy operatorów kwestie.
To wyjaśnienie jest w związku z tym szczególnie ważne, ponieważ, jak wynika z obserwacji prowadzonych przez Emissionshändler.com®, od początku 2017 roku widoczne są działania handlowców w Unii Europejskiej mające na celu zamierzone wprowadzenie w błąd oraz, po części, oszukanie operatorów.
Z tego powodu Emissionshändler.com® w niniejszym News Emisje 09-2017 komentuje niektóre wypowiedzi „konkurencji”, które zostały dostarc-zone operatorom w Niemczech i Polsce w formie broszur i plików PDF.
Komentarze zostały skonsultowane z najbardziej znaną niemiecką kancelarią CO2 Becker Büttner Held z Berlina.

Ryzyka ponoszenia odpowiedzialności dla operatorów instalacji w europejskim systemie handlu emisjami – ustawa o wykroczeniach dotyczy także upoważnionych pracowników

Jeśli prezesi albo zarządy operatorów instalacji w obligatoryjnym handlu emisjami zasięgają informacji na temat ryzyk w tych obszarach, to wtedy prawie zawsze pojawia się tylko pojęcie "100 euro kary za tonę CO2", która byłaby do zapłacenia przy braku umorzenia do końca kwietnia danego roku za rok poprzedni. O wiele rzadziej bez szczegółowej znajomości tematu pojawia się pytanie, jak mogło dojść do tego typu zaniedbania u upoważnionego pracownika i przede wszystkim jak takiemu scenariuszowi obowiązku zapłacenia kary można niskimi kosztami zapobiec. 
Rzadko, albo o dziwo do tej pory w ogóle operatorzy nie postawili sobie pytania, jak wygląda sprawa ryzyka odpowiedzialności według ustawy o wykroczeniach (niem. OWiG) i kto w przedsiębiorstwie w jakim zakresie za co odpowiada. 
Faktycznie wydaje się, że przy wykroczeniach istnieje swego rodzaju odpowiedzialność osobista wspólnika za zobowiązania przedsiębiorstwa, która oddziałuje na upoważnionych pracowników, np. pełnomocników kont i twórców raportów rocznych, a co za tym idzie nie pociąga do obowiązku tylko prezesa i zarząd. Jak i w jakiej formie powstają odpowiedzialności wg OWiG, na jakim poziomie unijnego i na jakim poziomie krajowego prawodawstwa mają one zastosowanie oraz jak te ryzyka można ekonomicznie zredukować, to wyjaśni Emissionshändler.com® w swojej pierwszej części News Emisje 03-2016, w której zostaną omówione także karne aspekty tego zagadnienia.

Potwierdzenie umorzenia EUA w nowym oprogramowaniu ECAS - Strategie unikania technicznych zakłóceń w rejestrze

Czekające co roku umorzenia certyfikatów na rejestrze w wysokości zeszłorocznych emisji znowu znalazły się w centrum zadań pełnomocników kont rejestru.   
To jednak w kwietniu 2015 będzie musiało nastąpić przy utrudnionych wymaganiach.
Uwagi pełnomocników kont wymagać będzie nie tylko wgrane dopiero 2 kwietnia nowe oprogramowanie ECAS lecz szczególnie trwające nadal problemy z telefonią komórkową w systemie uwierzytelnienia ECAS. Mimo iż to po częstym występowaniu w styczniu 2015 nadal jeszcze nie zostało usunięte w miesiącu kwietniu - czasie umorzenia certyfikatów - to po dokładnym przyjrzeniu się nie może pociągać za sobą żadnych prawnych roszczeń.
Analiza przyczyn dokonana przez Emissionshändler.com® i możliwe strategie unikania problemów z dostępem do ECAS w naszym News-emisje 04-2015 pozwolą zauważyć, że prawie zawsze można określić to jako problem gospodarczy, aby obejść techniczne niedociągnięcia.

Wymiana CO2, raport emisyjny i wpis do VET – Specyfika i przypadki, na które należy zwrócić uwagę w marcu

Operatorzy instalacji, którzy w marcu przygotowują swoje raporty emisyjne i chcieliby dokonać wpisu do tabeli VET (Verified Emission Table = wpis wielkości emisyjnej na koncie rejestru) powinni paru rzeczom, o których informuje Emissions-händler.com® w swoim News-emisje 03-2015,  poświęcić swoją uwagę.
Zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa i tajemnicy handlowej, właściwa i terminowa kolejność wpisów VET, zwrócenie uwagi na (nie posiadane) emisje N2O i PFC, jak również niewykorzystanie ewentualnych możliwości wymiany CER/ERU na certyfikaty EUA są tematami, których nie powinno się przeoczyć w kontekście wpisów VET. 

Problemy z dostępem do ECAS są ryzykami pełnomocników kont – Certyfikaty CO2 służą jako oszustwo kapitałowe u osób prywatnych

System uwierzytelniania ECAS coraz bardziej stresuje tych uczestników rynku w Europie, którzy jako pełnomocnicy kont są odpowiedzialni za dostęp do rejestru handlu emisjami lub jako handlowcy muszą umożliwiać codzienne transfery na rynku. Od ich bezproblemowego dostępu do rejestru w każdej chwili zależy,  czy przedsiębiorstwo może wypełnić ustawowo przewidziane działania w narzuconych terminach albo w innych wypadku zapłaci wysokie kary.  Jeśli do dostępu do ECAS nie dojdzie lub dojdzie nie na czas albo nie w pełni albo w nieczytelnej formie, to najpóźniej wtedy pojawia się pytanie, jaka jest możliwa alternatywa lub jaka mogłaby być. Szczególnie wtedy, jeśli krajowy administrator lub helpdesk ECAS nie może dostarczyć natychmiastowej pomocy. Więcej na ten temat oraz o możliwych pomysłach rozwiązań w naszym News Emisje 02-2015.
Poza tym prezentujemy w naszym News Emisje przegląd decyzji wstępnej odnośnie reformy handlu emisjami, która zapadła 24.02.2015 w Komisji Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego. Może ona być sygnałem dla wzrostu cen EUA.
Na zakończenie Emissionshändler.com® zagłębi się w przestępcze działania brokerów i handlowców, którzy w obszarze „Green-Investment-Hypes“ sprzedają bezwartościowe certyfikaty CO2 do średnich przedsiębiorstw oraz osób prywatnych i zachęcają obietnicami wysokich wzrostów wartości.

Zgodny z prawem handel emisjami jest wyzwaniem dla operato-rów instalacji - Czy może być problem w raporcie z silnikami CHP?

Zgodny z prawem a zarazem prowadzony ekonomicznie handel emisjami staje się dla operatorów instalacji w Europie coraz większym wyzwaniem.
Wzrastająca złożoność ustawowych regulacji i zadań administracyjnych, które do tej pory musiały być załatwiane „przy okazji“ przez odpowiedzialnych pracowników, została skonfrontowana z utratą finansowych przychodów z handlu emisjami, które nie wymagały dotychczas efektywnego i ekonomicznego prowadzenia tego specjalistycznego zakresu w przedsiębiorstwie.
Aby sprostać tym zmianom operatorzy instalacji będą musieli poświęcać coraz więcej uwagi temu, jak dalece zgodność z prawem i ekonomiczne zarządzanie można zabezpieczyć własnymi współpracownikami, czy mają być oni wsparci celowo przez zewnętrzną pomoc merytoryczną lub alternatywnie czy całe zakresy zadań mają zostać przejęte częściowo lub w całości przez wysoko wykwalifikowanych usługodawców.
O poszczególnych problemach i powstających zadaniach jak również możliwościach ich rozwiązania informuje nasz poniższy News-emisje 01-2015 (tutaj wersia niemiecka). Również przedstawiamy w naszym News-Emisje przegląd możliwych problemów w raportowaniu olejów smarowych w silnikach kogeneracyjnych.”

Nowe unijne cele obniżenia pierwotnego zużycia energii – Operatorzy mogą skorzystać na oszczędnościach

Unia Europejska ustanowiła w październiku 2014 w swoim pakiecie energetyczno-klimatycznym zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o co najmniej 27% (w odniesieniu z 2007) do 2030 roku.
Wcześniej nawet było ustalone 30%, jednakże Polska i Wielka Brytania zadbały o to, aby wielkość redukcji została zmniejszona. Teraz wdrożenie założeń efektywności energetycznej stało się zadaniem krajów członkowskich. Oczekiwane są programy wspierające dla działań zaoszczędzenia energii w zakładach, jaki np. w Niemczech już uchwalono.
Niezależnie od tego czy Polska ustali programy wsparcia czy nie, to operatorowi instalacji w obligatoryjnym systemie handlu emisjami otwiera się w związku z tym wiele możliwości zaoszczędzenia kosztów.
Z tego powodu Emissionshändler.com® pokazuje w swoim News-emisje 12-2014  (tutaj wersia niemiecka) nie tylko techniczny potencjał mogący prowadzić do obniżenia kosztów energii, lecz także szczególnie potencjał zaoszczędzenia i zwiększenia praw emisyjnych CO2, które bardzo często są ze sobą bezpośrednio powiązane.

Rada Europejska przygotowała nowe ramy dla celów klimatycznych do 2030 - ceny certyfikatów EUA znacząco zwyżkują

Mimo a może właśnie z powodu niedokończonych i ogólnie sformułowanych propozycji Rady Europejskiej dla ram polityki klimatyczno-energetycznej UE do roku 2030 zauważyć można na rynku tendencję wzrostu ceny certyfikatów.
Wypracowany teraz przez Komisję Europejską plan czasowy do marca 2015 roku i mające być najpóźniej do grudnia 2015 ostatecznie przygotowane szczegółowe propozycje mogą oznaczać dla operatorów instalacji, którzy do tej pory wstrzymywali się z zakupem koniecznych certyfikatów, przy dalszym odkładaniu swojego zapotrzebowania znaczące finansowe obciążenie. Także dlatego, że instrument Rezerwy  zapewniającej Stabilność Rynku (RSR) coraz bardziej przesuwa się w centrum uwagi uczestników rynku.

Aby jako operator móc osądzić, jak dalece z jednej strony pierwsze wizje Rady Europejskiej i wypracowane potem faktyczne projekty uchwał wpłyną na podniesienie ceny EUA, a z drugiej strony jak odwrotnie zadziałają ukryte chwilowo 900 milionów certyfikatów (z lub bez RSR), to powinien dokładniej zapoznać się z dokumentem „Konkluzji” Rady Europejskiej z 23/24.10.2014 w naszym News-Emisje 11-2014 (tutaj wersja niemiecka) szczególnie z wskazanymi tam pierwszy raz możliwościami jednorazowego zdjęcia certyfikatów z systemu handlu emisjami.

Po oszustwach podatkowych wokół handlu emisjami CO2 doszło pranie brudnych pieniędzy i spekulacyjne inwestycje pieniężne

Po tym jak w roku 2008 rozpoczynające się oszustwa podatkowe z certyfikatami CO2 kosztowały kraje członkowskie UE do roku 2011 co najmniej 5 miliardów Euro a podobne „modele biznesowe” zorganizowanych grup przestępczych następnie zostały wykorzystane w UE na rynku energii elektrycznej i gazu, to teraz w centrum uwagi uczestników rynku stanęło nie tylko finansowanie terroryzmu, ale także całkiem zwyczajne pranie brudnych pieniędzy przy pomocy CO2 jak i spekulacyjne inwestycje pieniężne.
Wypożyczenie certyfikatów EUA przez operatorów instalacji do krajowych i zagranicznych handlowców jak i korzystne zakupy EUA w celu „nabrania rozpędu” obiegu pieniężnego mogą być typowymi oznakami nielegalnej działalności, która przy odrobinie dobrej woli może zostać przez operatorów rozpoznana jako kryminalne przedsięwzięcie, względnie finansowo nierentowny produkt.
Emissionshändler.com® chciałby w poniższym News-emisje 10-2014 (tutaj wersja niemiecka) wskazać na możliwe niebezpieczeństwa, na które najwyraźniej od jakiegoś czasu znowu, zarówno w wymiarze prawnym i finansowym wystawieni są operatorzy.   

Informacje dotyczące statusu Carbon Leakage do terminowego oddania – Nowe obliczenia przydziałów dla linii lotniczych

Po powrocie z letniego urlopu wypoczynkowego na większość operatorów instalacji w UE czeka od razu zadanie od ich krajowych administratorów CO2, którzy ustalili termin przekazania dodatkowych danych dotyczących statusu Carbon Leakage instalacji.
Poprzez objęcie dodatkowych numerów kodów- Prodcom wg szacowań Emissionshändler.com® więcej niż 10% zakładów przemysłowych otrzyma szansę, aby znaleźć się ze swoimi produktami na liście Carbon Leakage (a przez to częściowo podwoić swój bezpłatny przydział). Okazać się jednak może koniecznym dostarczenie krajowemu admini-stratorowi dodatkowych danych.
Nawet jeśli raczej nie istnieje szansa na większy przydział to według szacunków Emissions-händler.com® co najmniej połowa instalacji w UE musi rozpracować odpowiednią informację i ją przekazać. Do tego tematu nasz dzisiejszy News-emisje 09-2014 (tutaj wersja niemiecka) daje wsparcie i wskazówki oraz podejmuje specyfikę nowego porządku przydziału dla linii lotniczych. 

Problemy komórkowe systemu ECAS stwarzają problemy właścicielom kont – Obowiązek dostawy i zapewnienie go

Jak już w połowie maja tak samo i w czerwcu 2014 doszło po raz kolejny do technicznych problemów między systemem ECAS (European Commission Authentication Service) a operatorami sieci komórkowych, w wyniku którego dla wielu operatorów instalacji i handlowców nie był możliwy uregulowany handel certyfikatami.
Przez awarię drugiego kodu autoryzacji (nie był możliwy odbiór SMS-ów na urządzenia mobilne) uczestnicy rynku w okresie 27.06.-04.07.2014. nie mogli częściowo transferować żadnych certyfikatów w rejestrze i w ten sposób także nie mogli sprostać swoim zobowiązaniom dostawy. W wyniku tego też milionowe kwoty w euro od potencjalnych odbiorców certyfikatów zostały wypłacone za późno lub wcale do ich partnerów handlowych.
Ponieważ wg szacunków Emissionshändler.com® takie zakłócenia funkcjonowania rejestru mogą wydarzyć się w każdej chwili, to każdy pełnomocnik konta powinien się zabezpieczyć od takich problemów z dostępem, ponieważ mogą one się powtórzyć także w drażliwych momentach jak umorzenie certyfikatów w kwietniu każdego roku.
Jak tego dokonać i pod jakimi warunkami te rozwiązania mogą być zastosowane, jak również skutki prawne jakie może to mieć na obowiązku dostarczenia jest opisane poniżej w naszym obecnym News-emisje 08-2014, (tutaj wersja niemiecka) a także o najnowszych zmianach prawnych w handlu uprawnieniami do emisji UE dla linii lotniczych.

Certyfikaty leśne i gospodarki leśnej – powstanie, użycie i perspek-tywy w dobrowolnym / obligatoryjnym handlu emisjami (część 2)

Jak już rozpoczęliśmy w poprzednim News Emisje część pierwszą, to niniejszym kontynuujemy artykuł o certyfikatach leśnych i gospodarki leśnej.
Informujemy o tym jak powstają leśne certyfikaty VER, ich użyciu w dobrowolnym handlu emisjami, o różnych możliwościach oszczędności jak również o prawdopodobnym (braku) perspektywy w obligatoryjnym unijnym handlu emisjami.
Nasz News Emisje 07-2014 wykorzystuje przerwę letnią w unijnym handlu emisjami, aby naświetlić te znajdujące się nieco na uboczu tematy w przededniu paryskiej Światowej Konferencji Klimatycznej 2015.
Tam może się zdarzyć, że wspólnota międzynarodowa zgodzi się na porozumienie, które ustali ambitne cele klimatyczne i w ten sposób także certyfikaty leśne znowu zyskają na znaczeniu (tutaj wersja niemiecka).

Sam Backloading już nie wystarcza, rezerwa stabilności ma wspierać cenę EUA – wszystko o certyfikatach gospodarki leśnej

Znane od stycznia plany Komisji Europejskiej dotyczące dalszego wsparcia ceny EUA zostały w ostatnich tygodniach bardziej skonkretyzowane.
Obok już rozpoczętego backloadingu ma teraz zostać także utworzona Rezerwa Stabilności Rynkowej (RSR), która ograniczy znajdujący się w handlu emisjami nadmiar certyfikatów.
Czy RSR wystartuje dopiero w 2021 czy jednak wcześniej i czy może być ona łączona z Set-aside lub nawet z ostatecznym odłożeniem certyfikatów, będzie miało w przyszłości na pewno znaczący wpływ na cenę praw emisyjnych.
W sprzeczności z tym przynajmniej w teorii stoi dodatkowe dopuszczenie do handlu emisjami EU-ETS certyfikatów z gospodarki leśnej zgodnie z Artykułem 28f dyrektywy, o ile w następnych latach zostanie ustalone międzynarodowe podpisanie zdefiniowanych celów klimatycznych.
O sposobie funkcjonowania RSR jak również powstania i wykorzystania certyfikatów z gospodarki leśnej Emissionshändler.com® informuje w News-emisje 06-2014 (tutaj wersja niemiecka).

Wymiana CER nie wykorzystana przez wielu opera-torów – Oferty wypożyczeń EUA czy są bezpieczne ?

Opublikowane 2 maja 2014  przez Komisję Europejską kwoty wymiany CER/ERU na EUA okazały się dla wielu znawców handlu emisjami niespodzianką, ponieważ znajdowały się daleko poniżej ogólnych oczekiwań.
Europejscy operatorzy oczekiwali wielkości wymiany rzędu ok. 400 mil. t, a dla roku umorzeń 2013 okazało się to tylko 132,8 mil. t, co głównie było zależne od niemieckich i polskich operatorów instalacji, względnie od ustawowych reguł dla całkowicie nowych uczestników. O tej nowej metodzie wymiany dla „starych i nowych instalacji” w handlu emisjami jak również o szansach na pojedyncze wysokie dodatkowe dochody chcemy poinformować w naszym News-emisje 05-2014 (tutaj wersja niemiecka)
Poza tym przyjrzymy się przykładowym obliczeniom, o ile możliwym jest poprzez wypożyczenie certyfikatów EUA otrzymanie 5% odsetek, jak to jest oferowane obecnie na polskim rynku, jak również politycznie wrażliwym orzeczeniom o sankcjach niemieckiego urzędu DEHSt przeciwko dużej liczbie linii lotniczych.

Po wydaniu bezpłatnych przydziałów w Polsce pozostaje tylko obowiązek poprawnego umorzenia do końca kwietnia 2014

Po tym jak poza dostawcami energii wszyscy operatorzy otrzymali już swoje bezpłatne przydziały, przedsiębiorstwa mogą skoncentrować się na poprawnym umorzeniu w nowym systemie rejestru.

Będzie to znacząco inaczej przebiegać niż w latach poprzednich, ponieważ nowy unijny system rejestru osiągnął nowy poziom rozbudowy. Pełnomocnicy, którzy od dłuższego czasu już nie byli aktywni w swoich kontach rejestru, będą nie tylko mieli problemy z odnalezieniem się w nim, lecz w niektórych okolicznościach nie będą mogli się nawet do niego zalogować.
Merytorycznie najważniejszą zmianą w koncie rejestru jest to, że teraz mamy najróżniejszego rodzaju „jakości” pełnomocników, których uprawnienia do przeprowadzenia transakcji i umorzeń obowiązują tylko w oznaczonych kombinacjach i dla prawie wszystkich rodzajów transakcji musi być zaangażowanych co najmniej dwóch pełnomocników.
Ponieważ jednak nie wszyscy użytkownicy potrafią zrozumieć funkcjonowanie systemu autoryzacji ECAS, to także w tym roku nie wszyscy właściciele kont będą mogli dopiąć do 30 kwietnia terminowe umorzenie certyfikatów.

Aby pokazać właścicielom kont, pełnomocnikom oraz prawnym osobom odpowiedzialnym, jak najbezpieczniej w nowym systemie rejestru dokonać umorzenia i jak należy rozwiązać ewentualnie pojawiające się problemy, Emissionshändler.com® przedstawi je w omawianym News-emisje 04-2014 
(tutaj wersja niemiecka).

Możliwość wymiany CER/ERU w końcu gotowa - Nowe rozporządzenie 389/2013 o rejestrze unijnym może teraz przysporzyć operatorom problemów

Przeprowadzona w dniu 20.03. i 24.03.2014 aktualizacja rejestru CO2 wprowadziła oczekiwaną przez operatorów jasność, jak w praktyce na koncie instalacji będzie przeprowadzona wymiana CER/ERU na certyfikaty EUA. Wprowadzona na początku marca 2014 funkcja wymiany jest już dostępna, mimo iż w dniu 20.03.2014 wprowadzone dane umorzonych dotychczas CER/ERU każdego operatora instalacji nie zostały przetworzone prze unijny system rejestru.
To może dla wielu polskich operatorów być mniejszym problemem, gdyż nadal brakujący przydział i praktyczne następstwa uregulowań nowego rozporządzenia dotyczącego rejestru i ich wdrożenie w oprogramowaniu rejestru może wywołać znacznie większe szkody, niż zbyt późno wymienione certyfikaty lub także umorzenie certyfikatów bez wcześniejszego bezpłatnego przydziału.
W dotychczas mało przez operatorów zauważanym rozporządzeniu 389/2013 wprowadzone harmoni-zacje i innowacje przysporzą w kwietniu 2014 dużej ilości właścicielom kont i ich pełnomocnikom częściowo ogromnych trudności, aby sprostać ustawowym obowiązkom i uniknąć wysokich kar. Z tego powodu w naszym News-emisje 03-2014 (tutaj wersja niemiecka) wskażemy na znaczące zmiany w pierwszej części (część druga w naszym kolejnym News-emisje 04-2014 w dniu 8.04.2014).

Coraz większe ryzyko zbyt późnego przydziału – ważne jest odwołanie do decyzji o przydziałach

W dniu 24.02.2014 Komisja Europejska zatwierdziła bezpłatny przydział certyfikatów CO2 dla polskich operatorów instalacji. Czy jednak przydziały do końca kwietnia zostaną przekazane na konta rejestru operatorów, nie jest wcale takie pewne.
Według informacji udzielonych przez Komisję Europejską Polska wraz z 5 innymi krajami nie jest nadal w stanie przedstawić planu, w jaki sposób zostanie zwiększona efektywność elektrowni systemowych. Ponieważ w zależności od tych planów ma nastąpić specjalny przydział dodatkowych bezpłatnych certyfikatów CO2 dla polskich operatorów instalacji, to zagrożony jest terminowy przydział dla wszystkich polskich operatorów.
Jeśli jednak przydział nie nastąpi na czas, to ważnym dla operatora jest wiedzieć, jakie ma możliwości złożenia sprzeciwu przeciwko jego ilościom przydziału, na wypadek, jeśli otrzymałby za mało certyfikatów. 
Tutaj należy rozstrzygnąć, czy sprzeciw będzie można złożyć terminowo i z jakiego powodu operator mógłby to zrobić. Dodatkowo niektóre przedsiębiorstwa będą też musiały zastanowić się, w jakiej formie odzwierciedlą techniczną specyfikę instalacji w skorygowanym lub na nowo przygotowanym wniosku przydziału, aby otrzymać więcej bezpłatnych przydziałów. Niektóre z tych możliwości wskazuje nasz News-emisje 02-2014 (tutaj wersja niemiecka).

Znowu bezpłatne przydziały 2013-2020 opublikowane - Wczesny Backloading i współczynnik korekcyjny napędza ceny

Już 27 stycznia 2014 opublikowano również listę ostatecznych bezpłatnych przydziałów na lata 2013-2020 dla niemieckich operatorów instalacji. Poprzez zastosowanie unijnego współczynnika korekcyjnego na średnim poziomie 11,5% i wynikłych z tego redukcji wielkości przydziału także dla Niemiec, następnego dnia niejeden z europejskich operatorów mógł przecierać oczy ze zdziwienia z powodu następującego rozwoju cen certyfikatów.
Od tego czasu także w dniu 30.01.2014 Komisja Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego wypowiedziała się za wcześniejszym początkiem backloadingu, cena EUA wzrosła z już wysokiego poziomu dodatkowo do 5,82 Euro/t.
Obecnie operatorzy w Europie z 22 krajów mają pewność, jakie ilości certyfikatów należy do 2020 dokupić, czy też na ile wystarczy jeszcze zapasów własnych EUA – to decyzja o tym, kiedy i za jaką cenę należy kupić staje się coraz aktualniejsza.
Do wynikających z tego alternatyw i perspektyw wprowadzi nasze News-emisje 01-2014 (tutaj wersja niemiecka) jak również do nieprzyjemnego pisma, które wielu operatorów instalacji otrzymało od krajowych urzędów jeszcze w tym bogatym w wydarzenia tygodniu, mówiącym o tym, że nieważne CER/ERU muszą zostać usunięte w ciągu 40 dni z konta.

Sensowne i poprawne traktowanie pozostałości CER/ERU – Terminy i problemy przy zamykaniu kont CO2

Wielu operatorów, stosując się do zaleceń urzędów krajowych, na koniec 2012 roku dokonało zamknięcia konta KP, aby dzięki temu nie ponosić kosztów związanych z ich prowadzeniem. Zasto-sowanie się do tego zalecenia może dla operatorów okazać się błędem, jako że pozostałe na kontach KP zasoby szarych CER/ERU stanowią problemy.
Poza tym operatorzy, którzy w związku z wejściem w nowy okres rozliczeniowy, w roku 2012 wystąpili z handlu emisjami lub zrobili to w roku 2013 zamykając przy tym konta z zachowaniem określonego terminu 40 dni, muszą teraz rozwiązać nieprzyjemne zadanie związane z zastosowaniem się do przepisu stanowiącego o konieczności usunięcia z konta wszelkiego rodzaju certyfikatów.
Będzie to dla operatorów oznaczać, że będą oni zmuszeni albo do ponoszenia nakładu kosztów i czasu związanych z prawidłowym wyksięgowaniem cyrtyfikatów, albo też będą musieli liczyć się z ewentualnymi problemami związanymi z ewidencją księgową.
Powyższą problematyką oraz możliwymi rozwiąza-niami zajmie się niniejszy News-emisje 10-2013 (tutaj wersja niemiecka) 

Konferencja klimatyczna w Warszawie i jej ogromna porażka – Komisja zaostrza handel emisjami dla linii lotniczych

Konferencję klimatyczną, która w minionym tygodniu zakończyła się w Warszawie można uznać za ogromną porażkę. Interesy lobby węglowego- w szczególności państwa goszczącego Polski- blokowały wszelkie uzgodnienia dotyczące nowego, światowego porozumienia w sprawie ochrony klimatu. Z drugiej strony naturalnym jest, że kraj goszczący, w dużym stopniu uzależniony od węgla, musi w dalszym ciągu zapewnić swoim obywatelom możliwe do zapłacenia dostawy węgla i energii elektrycznej.
Po tym, jak polski Minister Ochrony Środowiska utracił swoją pracę, a w przedostatnim dniu konferencji organizacje pozarządowe zrezygnowały z dalszego udziału z powodu braku jakichkolwiek postępów w negocjacjach, stało się jasnym, w jak beznadziejnej sytuacji znajduje się obecnie ochrona klimatu.
Niezależnie od tego Komisja UE w dalszym ciągu wprowadzać będzie europejski handel emisjami dla linii lotniczych po to, aby zabezpieczyć tzw. „wynik klimatyczny” Konferencji IACO w  Montrealu. W tym celu przedłożona została nowa propozycja, któ-ra do marca 2014 ma zostać wprowadzona w życie.
Na temat powyższych tematów oraz orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości odnośnie opóźnionych lub niepełnych zwrotów certyfikatów emisyjnych oraz wynikających z tego kar piszemy w naszym News-emisje 09-2013   (tutaj wersja niemiecka).  

Kto może kiedy i w jakiej ilości używać certyfikatów CER/ERU? Decyzje w sprawie handlu CO2 dla lotnictwa zapadną w Montrealu

Od momentu zmiany oprogramowania rejestru CO2 w dniu 18.07.2013 oraz związanej z nią klasyfikacji CER/ERU na „ważne”, „nieważne” oraz „wątpliwe”, coraz więcej zainteresowanych handlem emisjami stawia sobie pytanie, jakie certyfikaty CER/ERU,  w którym momencie oraz poprzez jakie procedury mogą mieć zastosowanie do dokonania umorzenia w EU-ETS lub też w transakcjach handlowych zamienione mogą zostać na pieniądze.
Wydaje się, że nie wszystkie instalacje, które jako nowe znajdują się w handlu emisjami oraz operatorzy statków powietrznych, jak również operatorzy z ostatniego okresu rozliczeniowego są zaznajomieni z kompleksowymi przepisami UE związanymi z kwotami wymiany w okresie rozliczeniowym 2013-2020. Z tego powodu Emissionshändler.com® przedstawia po raz kolejny w skoncentrowanej formie szanse i ryzyka związane z wymianą.
Odbywające się w tych dniach w Montrealu coroczne posiedzenie lotnictwa cywilnego zajmie się dalekowzroczną dyskusją na temat kluczowych problemów związanych z handlem uprawnieniami do emisji dla operatorów statków powietrznych oraz ewentualnie podejmie związane z nim decyzje.
Więcej na powyższe dwa tematy oraz na temat ich oddziaływania na handel emisjami znajdziecie Państwo w naszym News-emisje 08-2013 (tutaj wersja niemiecka).

Komisja UE podaje do wiadomości ilości przydziałów - Polskie EUA-Aukcje rozpoczynają się na EEX

W piątek 06.09.2013 Komisja UE podała do wiadomości ilości przydziałów na okres 2013-2020, czym zaszokowała niektórych operatorów oraz uczestników rynku, którzy oczekiwali znacznie niższego współczynnika korekcyjnego. Współczynnik ten stanowiący średnio 11,6 % jest prawie dwukrotnie wyższy, niż uprzednio przewidywany przez rynek.
Cena EUA- która z powodu krążących pogłosek silnie wzrosła już w czwartek osiągając poziom znacznie powyżej 5,40 Euro/t, w dalszym ciągu rosła. Działo się tak przede wszystkim dlatego, że zwiększona ilość certyfikatów przeznaczonych na aukcje wpłynie na rynek później, w roku 2014.
Niezależnie od tego polskie urzędy środowiska podały do wiadomości, że licytacja certyfikatów EUA z trzeciego okresu rozliczeniowego państwa polskiego rozpocznie się w połowie września na niemieckiej EEX w Lipsku. Więcej na ten temat oraz na temat wynikających z tego konsekwencji dla cen EUA w naszym News-emisje 07- 2013 (tutaj wersja niemiecka).

Backloading obniża ceny EUA zamiast je zwiększać- Hazardziści pozbywają się spekulacyjnych certyfikatów

Dwa wydarzenia można było od połowy maja 2013 w prawie 100% przewidzieć: głosowanie Parlamentu UE za przyjęciem Backloading oraz pęknięcie bańki cenowej EUA, która wzrosła do ponad 4 Euro/t.
Pozytywna decyzja odnośnie backloading, jeśli przyjrzeć się jej tylko powierzchownie, miała być tymczasowym „ratunkiem“ dla handlu emisjami, jednak wtajemniczonych oraz fachowców w dziedzinie europejskiego handlu emisjami nie może ona zachwycać. Co najwyżej tendencja do „pogrzebu“ handlu emisjami UE zostanie wstrzymana na kilka miesięcy. Zachwycić może natomiast zapowiedź, że w przededniu  takiej decyzji politycznej, żonglerzy finansowi wywindują cenę EUA w górę, a w pozbawionych umiaru „orgiach“ związanych z zakupem na giełdzie będą się wzajemnie prześcigać. Bańka cenowa, która w wyniku takich działań się po raz kolejny pojawiła- zgodnie z przewidywaniem Emissionshändler.com® w News-emisje 05-2013- znowu pękła. To, że raczej konserwatywni uczestnicy rynku po rozpoznaniu tego rodzaju „orgii hazardowych“, stawiają na spadek cen jako reakcję, można przy użyciu dużej ilości dobrej woli, prawie zrozumieć.
Bliższe informacje związane z pozytywną decyzją Parlamentu EU oraz dalszą wędrówką Backloading poprzez instancje UE, jak również informacje związane ze spekulacjami odnośnie cen EUA zawarte są w News-emisje 06- 2013 (tutaj wersja niemiecka).

Wielka analiza ważności CER i ERU dla operatorów instalacji w okresie rozliczeniowym 2013- 2020

Prawie wszyscy operatorzy, którzy od roku 2012 na swoim koncie rejestrowym posiadali lub posiadają certyfikaty CER albo ERU pochodzące z wymiany EUA na CER/ERU, zadają sobie obecnie pytanie, które z tych certyfikatów po 30.04.2013 zachowują swoją ważność i będą mogły być zwrócone do EU-ETS. Tematyka ta przed dniem 30.04.2013 była stosunkowo mało ważna, jako że do tego momentu wszystkie CER albo ERU mogły posłużyć do wypełnienia obowiązku zwrotu certyfikatów. Z racji tego, że duża ilość operatorów nie wykorzystała jeszcze przysługującej im w latach 2008- 2012 możliwości dokonania wymiany określonej ilości certyfikatów oraz z racji tego, że operatorzy nowych instalacji oraz operatorzy statków powietrznych zamierzają wykorzystać przysługującą im kwotę wymiany na lata 2013- 2020, a w związku z tym zaobserwowany jest wzrost cen CER i ERU, pytanie odnośnie ważności certyfikatów pojawia się ponownie. Emissionshändler.com® w swoim dziesiejszym News-emisje 05-2013 przedstawi wnikliwą analizę ważności CER/ERU (tutaj wersja niemiecka).

Nowa bańka cenowa EUA dzięki żonglerom finansowym - Ruch powietrzny nie wesprze cen certyfikatów

Aż trudno uwierzyć, jak bardzo hazard związany z cenami EUA oraz Backloading sprzed 4 miesięcy jest identyczny z aktualną sytuacją.
Już w okresie od lutego do kwietnia 2013 można było zauważyć, jak przewidywana pozytywna decyzja Komisji Ochrony Środowiska oraz Parlamentu Europejskiego związana z Backloading wpłynęła na zmiwnność cen EUA, a teraz sytuacja wydaje się dokładnie powtarzać. Obecnie można zauważyć, jak mimo braku fundamentalnych zmian związanych z występującym w systemie nadmiarem certyfikatów, cena EUA wynosząca 4,90 Euro/t (rozpoczęcie handlu 17.06.2013) zbliża się do granicy 5 Euro. Stwierdzić należy, że przed podjęciem decyzji  przez Komisję Ochrony Środowiska w dniu 19 czerwca, na rynku ma miejsce sytuacja, w której popyt znacznie przewyższał podaż, co zdaniem  Emissions-händler.com® spowoduje, że rynek- podobnie, jak miało to już miejsce w połowie lutego- jeszcze w czerwcu 2013 poniesie straty i że będą one wyższe, niż wtedy. Przyjmując, że ostateczna decyzja Parlamentu UE w pierwszym tygodniu lipca dotycząca Backloading będzie pozytywna, średniookresowy poziom cen będzie oscylował w przedziale 3,50 do 4,00 Euro, w przypadku odrzucenia Backloading  2 Euro.
O perspektywach cenowych, bańce spekulacyjnej EUA oraz o aktualnościach związanych z handlem emisjami dla ruchu powietrznego po corocznym zgromadzeniu IATA w Kapsztadzie piszemy w naszym News-emisje 04-2013.

Nowe obowiązki sprawozdawcze dla każdego operatora mogą jeszcze przyjść w lecie 2013 - Backloading może mieć nadzieję

Prawie wszyscy operatorzy, którzy obecnie czekają na informacje dotyczące bezpłatnych przydziałów na  3 okres  rozliczeniowy wychodzą z założenia, że złożenie w roku 2012 wniosków oraz oczekiwanie w sierpniu/wrześniu 2013 na informacje z urzędów odnośnie bezpłatnych certyfikatów, wyczerpuje temat przydziałów.
Operatorzy, którzy wcześniej dokładniej przyjrzeli się opublikowanym przez UE Guidlines, zauważyć mogli, że  wokół pojęcia wskaźnik aktywności pojawiają się reguły UE umożliwiające późniejszą korektę bezpłatnych przydziałów.
Późniejsza kontrola decyzji dotyczących przydziałów może, według Emissionshändler.com®, dotyczyć wszystkich operatorów, a nie tylko tych, którzy zwiększyli lub zmniejszyli swoje zdolności produkcyjne.
Więcej na ten temat, jak również na temat rozwoju sytuacji związanej z „Backloading“ oraz kształtowania się cen CO2 przeczytacie państwo w naszym News-emisje 03-2013 (tutaj wersja niemiecka).

Szczegóły związane z transakcjami certyfikatów w nowym rejestrze unijnym do końca okresu rozliczeniowego 2008-2012

Dokładnie rzecz biorąc drugi okres rozliczeniowy, który w europejskim handlu emisjami rozpoczął się 01.01.2008, powinien się zakończyć 31.12.2012. Jednak w praktyce, zarówno w uregulowanej prawnie procedurze umarzania certyfikatów, jak również w giełdowym i bilateralnym handlu, nastąpi to dopiero 30.04.2013. Spowodowane jest to tym, że operatorzy instalacji oraz statków powietrznych mogą do tego dnia dokonywać zwrotu certyfikatów do rejestru europejskiego.
W przypadku, jeśli nie nastąpi to w terminie przewidzianym dla roku rozliczeniowego 2012, na operatorów nałożona zostanie kara w wysokości 100 Euro za każdą tonę wyemitowanego CO2. Nie jest to nic nowego, jako że w pierwszym okresie rozliczeniowym zasada ta również już obowiązywała, albo mówiąc dokładniej można było wtedy nabyć „tanie” certyfikaty, których cena była prawie równa zeru. Teraz jest jednak tak, że po raz pierwszy dojdzie do tego, że operatorzy, których emisje CO2 były większe niż ilość przyznanych im bezpłatnych certyfikatów, zmuszeni będą do ich zakupu po cenie, która tym razem jest już odczuwalna, w celu zapewnienia możlwiości fizycznego umorzenia do dnia 30.04.2013. Czytaj więcej w naszym News-emisje 02-2013 (tutaj wersja niemiecka).

Zmiana klimatu za niską cenę?! - Handel CO2 w telewizji

Europejski handel CO2 zagrożony? Wprowadzono osiem lat temu, cena za prawo do zanieczyszczenia dwutlenkiem węgla na dnie.
Tylko około 5 euro, obecne notowania za tonę C02 w obrocie.Jest tak dramatycznie, ponieważ system zachęca przemysł do rozwijania neutralnych i przyjaznych dla środowiska technologii.
Co oznacza tak naprawdę spadek cen? Dlaczego to ma wpływ na globalne zmiany klimatu?

Decyzja Backloading znowu hazardem dla spekulantów - Oczekiwane wahania cenowe do 50%

Rozpoczynający się dzisiaj 8 tydzień kalendarzowy 2013 roku będzie tygodniem prawdy dla cen  CO2 w latach następnych. Cena EUA, która została w sposób spekulatywny najwyraźniej zawyżona, w najlepszym przypadku jeszcze na krótki czas “zabłyśnie”, a zaraz potem włączy wsteczny bieg po to, aby zatrzymać się na granicy 5 Euro.
Bardziej prawdopodobnym jest jednak, że zauważalne już teraz “wybrzuszenie” ulegnie spłaszczeniu pomimo pozytywnego dla Backloading rozstrzygnięciu, a cena EUA zbliży się do limitu 4 Euro, a być może spadnie nawet poniżej tej granicy. Nie należy jednak całkowicie wykluczyć scenariusza Worst-Case związanego z negatywnym wynikiem głosowania w Komisji Ochrony Klimatu, które to spowoduje natychmiastowy spadek ceny EUA do granicy, która według szacowań Emissions-händler.com® wyniesie 2 Euro.
Więcej na temat tego scenariusza oraz dalszych kroków gremiów politycznych związanych z pozytywną decyzją odnośnie Backloading znajdziecie Państwo w naszym News-emisje 01-2013 (tutaj wersja niemiecka).

Prawie wszyscy operatorzy UE będą, z powodu kosztów oraz niekorzystnych warunków prawnych, wyłączeni z aukcji EUA

Przejaw dobrej woli Komisji UE znajduje swoje odzwierciedlenie w art. 56 i 57 Rozporządzenia Aukcyjnego. Jest tam powiedziane, że celem jest zapewnienie uczciwych warunków handlu oraz zapewnienie małym i średnim przedsiębiorstwom (w szczególności niewielkim emitentom) sprawie-dliwego, pełnego oraz równego dostępu do aukcji.
Niestety, to co zostało zapisane powyżej, nie ma nic wspólnego z dzisiejszą rzeczywistością również w sytuacji, kiedy wspólna platforma aukcyjna UE przy lipskiej EEX, już parę tygodni temu rozpoczęła swoją działalność.
Z powodu wprowadzenia niesprzyjających warunków prawnych, model aukcyjny „aukcja- only“ utworzony specjalnie dla małych i średnich przedsiębiorstw, zakończy się totalną klęską wykluczając z aukcji prawie 100% wszystkich operatrów, którzy do tej pory nie byli uczestnikami giełdy. Na temat powodów informujemy w News-emisje 08-2012. (tutaj wersja niemiecka).

UE chce wesprzeć ceny CO2 w oparciu o backloading a efekt jest odwrotny - Handel uprawnieniami do emisji w lotnictwie częściowo zawieszony

Wydarzenia tygodnia handlowego od 12- 16 listopada 2012 jeszcze przez długi czas wpływać będią na decyzje ekonomiczne większości uczetników rynku w europejskim handlu emisjami. Podana przez Komisję UE wiadomość o podjęciu decyzji w sprawie przesunięcia w czasie aukcji (Backloading) nie tylko nie prowadzi do osiągnięcia wzrostu poziomu cen, lecz wręcz przeciwnie- łącznie z innymi wydarzeniami powoduje rozpoczęcie trendu spadkowego.
Aukcje standardowe z lat 2008-2012, Early Auction z lat 2013-2020, aukcje rezerw pochodzących z nowych instalacji, jak również rozpoczynające się aukcje aEUA linii lotniczych wtłaczają coraz większe ilości certyfikatów na już i tak nasycony rynek, który „przetrawić“ musi prawdopodobnie dwumiliardową nadwyżkę certyfikatów. Dodatkowo masowo wpływają na rynek certyfikaty CER i ERU, które jeszcze tylko sporadycznie znajdują nabywców oraz które powodują okresowy  Spread na rekordowym poziomie. Razem z pojawieniem się na rynku spekulantów i „hazardzistów“ pojawiły się również wahania oraz zakłócenia pomiędzy EUA, CER i ERU oznaczające dla operatorów zarówno szanse, jak i wysokie ryzyko- dokładnie tak, jak Emissionshändler.com® prognozował to w swoim liście emisyjnym 08-2010 przed dwoma laty. W naszym dzisiejszym liście emisyjnym 08-2012 chcemy szczególną uwagę zwrócić na wydarzenia ostatniego tygodnia- zwłaszcza na częściowe przesunięcie handlu emisjami dla linii lotniczych- chcemy się im bliżej przyjrzeć oraz wyjaśnić ich przyczyny. Czytaj więcej w naszym News-emisje 07-2012 (tutaj wersja niemiecka)

Software-Upgrade w systemie rejestrowym- Operatorzy zajęci tworzeniem kont zaufanych oraz ponowną aktywacją numerów telefonów komórkowych

Od poniedziałku 02.10.2012 dla operatorów instalacji, handlowców oraz pozostałych uczestników rynku dostępna jest online wersja 4.0 systemu rejestrowego UE. Pomimo wcześniejszych ostrzeżeń związanych z momentem wejścia w życie zmian, aktualizacja oprogramowania przez Komisję UE nastąpiła tak nagle, że w dniach od 27.09. do 02.10.2012 niektóre transakcje po prostu nie zostały przeprowadzone, czego skutkiem stały się straty gospodarcze, przy jednoczesnym spadku cen. Znacznie bardziej problematycznym okazał się fakt, że wielu operatorów nie otrzymało uprzednio od swoich urzędów krajowych żadnych informacji. Nowością jest np., że konto rejestrowe odbiorcy certyfikatów najpierw musi zostać umieszczone na koniecznej do sporządzenia  uprzednio liście kont zaufanych. Lista ta powinna w Niemczech stać się skuteczna w ciągu 7 dni, w rzeczywistości trwało to raczej 10 dni kalendarzowych. Nieprzyjemną niespodzianką okazała się nagła utrata ważności numerów telefonów komórkowych pełnomocników, które to numery musiały zostać ponownie aktywowane.
Więcej informacji tutaj w naszych News-emisje 06-2012 (tutaj wersja niemiecka).

Opóźnienie aukcji w czasie powinno ustabilizować ceny EUA- Polska otrzyma wysokie przydziały specjalne- Seminarium UE ponownie pełnym sukcesem

Po tym, jak ceny EUA od 16.06.2011- czasem szybciej, czasem wolniej- ale ciągle malały, a ogólne niezadowolenie prawie wszystkich uczestników rynku z powodu niskiego poziomu cen rosło, Komisja EU, jeszcze przed rozpoczęciem letnich wakacji postanowiła podać do wiadomości informacje na temat dokładnych planów dotyczących zmienionego sposobu postępowania majacego na celu, przynajmniej w okresie średnim, ustabilizowanie cen.
Jako z prawnego punktu widzenia możliwy do przeprowadzenia wariant, dnia 25.07.2012 przedstawione zostało przesunięcie ilości certyfikatów przeznaczonych na aukcje z 400- 1.200 milionów, które to certyfikaty mają ukazać się na rynku później, niż początkowo planowano, w latach 2013- 2020.
Równolegle w tym samym czasie Polska otrzymuje wysokie specjalne przydziały, które ponownie zniszczą wysiłki zmierzające dla utrzymania stabilnej ceny. O tym i o naszym UE-seminarium informujemy w News-emisje 05-2012.

Nowy rejestr UE wchodzi w życie - Podwojenie ilości kont, nowe rodzaje kont, przepisy bezpieczeństwa i nowe problemy

Niepostrzeżenie dla większości posiadaczy kont, stojące w medialnym cieniu ukończenia planów monitorowania w lecie tego roku, nastąpią 20 czerwca 2012 zmiany w świecie rejestrów praw do emisji CO2 w EU- ETS. Zmiany te będą znacznie większe niż te, jakie większość operatorów, handlow-ców oraz pozostałych posiadaczy kont osobistych kiedykolwiek uważała za możliwe.
Nie tylko fakt, że oddziaływanie spóźnionej implementacji nowego rejestru UE pociągnie za sobą konieczność wprowadzenia wielu rozwiązań przejściowych, ale również znacznie bardziej kompleksowe włączenie kont operatorów statków powietrznych oraz fakt, że mechanizmy zabezpieczające nie wejdą w życie dopiero od roku 2013, lecz już teraz będą częściowo obowiązywać, doprowadziły do tego, iż wprowadzone zmiany stały się bardzo zawiłe i niejasne. Dla praktyk handlowych szczególnie ważnym jest to, czy dla zastosowania nowych zasad bezpieczeństwa dla automatycznie generowanych nowych kont w rejestrze unijnym, zostaną jeszcze znalezione pragmatyczne zasady przejściowe dla dotychczasowych posiadaczy kont. Już tylko z powodu opóźnienia czasu transferu oraz powstania kont powierniczych, tempo handlu Spot w EU-ETS w wielu przypadkach ulegnie drastycznemu spowolnieniu.
W dalszej kolejności założyć należy, że po tych, już wprowadzonych w życie masowych zmianach, po planowanych na jesień ponownych zmianach w porządku rejestrowym, w świecie rejestrów dojdzie do dalszych, znaczących zmian. Więcej informacji tutaj News-emisje 04-2012 (tutaj wersja niemiecka).

5. nieodpłatne seminarium 14/15.06.2012: Handel emisjami CO2 w Polsce

Również w roku 2012 polscy przedsiębiorcy otrzymają od UE pierwszorzędną szansę, aby uzyskać zarówno kupieckie, jak i techniczne informacje związane z tematyką handlu emisjami.
Dokładnie przed rozpoczęciem letnich wakacji odbędzie się w Berlinie (Niemcy), częściowo dotowane seminarium, podczas kórego przedsiębiorcom zostaną przedstawione w języku polskim różne, aktualne tematy związane z europejskim handlem emisjami CO2.
Seminarium to jest dla operatorów instalacji (których przydział roczny wynosi do 150.000t CO2 co roku na każdą instalację) oraz dla klientów Emissionshändler.com® bezpłatne. Noclegi zostaną zapłacone, koszty podróży ponoszone są przez uczestników samodzielnie (dalsze szczegóły w dalszej części tekstu oraz w formularzu zgłoszeniowym). 2-dniowe seminarium zorganizowane przez Emissionshändler.com® zawiera również, dla zainteresowanych uczestników, program wieczorny. Dalsze szczegóły znajdziecie Państwo w formularzu zameldowania:

Warunki uczestnictwa z formularzem zameldowania PL
Program seminarium PL/DE
Warunki uczestnictwa z formularzem zameldowania DE

Rozporządzenie w sprawie monitorowania emisji CO2 - Operatorzy muszą dotrzymać terminu składania dokumentów

Po tym jak w roku 2011 polscy operatorzy instalacji poddani byli stresowi spowodowanemu zagrożeniem zmniejszenia przydziałów na rok 2012 oraz składaniem wniosków o bezpłatne przydziały na lata 2013- 2020, pojawia się kolejne widmo zagrożenia nieprzyjemnymi pracami.
Tym razem chodzi o koncepcję monitorowania w 3 okresie rozliczeniowym, która to operatorom zapierać będzie dech w najlepszym okresie urlopowym.
Już od dłuższego czasu wiadomym jest, że przygotowanie tego dokumentu będzie wymagane dla wszystkich instalacji podlegających obowiązkowemu handlowi emisjami. Jednak dokładne terminy nie były do tej pory znane. Teraz natomiast opublikowane zostało rozporządzenie do postanowień końcowych UE wraz z nowymi wytycznymi dla weryfikatorów.
Emissionshändler.com®, po dogłębnej analizie rozbieżności pomiędzy wcześniejszymi wytycznymi ML, a nowym rozporządzeniem RMO  dotyczącym monitorowania, na bazie dostępnych wersji angielskiej i polskiej, opracowała wykaz najważniejszych zadań dla operatorów, które muszą być wykonane do dnia wyznaczonego, jako termin składania dokumentów.
Wszystkie informacje związane z przygotowaniem specyficznego dla każdej instalacji konceptu monitorowania oraz opis możliwych sytuacji, gdzie wskazane byłoby zewnętrzne wsparcia, znajdziecie Państwo w naszym
News-emisje 03-2012. (Tutaj wersja niemiecka).


Nadmiar EUA w wysokości 2 miliardów ton, Set-aside oraz roz- wój „wojny” o ruch lotniczy nie dają cenom EUA żadnych szans

To, co w stosunku do cen EUA miało miejsce w ciągu 6 tygodni od wstępnej decyzji Brukseli odnośnie Set- aside, było tylko odpaleniem krótkich i pouczających fajerwerków kursowych.
Zbyt wielu spekulantów postawiło na jednoznaczną wypowiedź Brukseli odnośnie terminów oraz wielkości ewentualnej redukcji EUA, co spowodo-wało, że od 29.02.2012 ceny  EUA ponownie zaczęły się systematycznie zbliżać do poprzedniego poziomu 6 Euro. Swój udział w takim rozwoju sytuacji miało również zagrożenie „wojną handlową” spowo-dowaną przez 23 kraje członkowskie, które zorganizowały się po to, aby sprzeciwić się Komisji UE, odrzucając handel emisjami dla ruchu powietrznego.
Ponadto analitycy oraz kompetentni uczestnicy rynku podali do wiadomości dane o coraz większym nadmiarze certyfikatów CO2, który po raz pierwszy ustalono na poziomie znacznie wyższym niż ten, prognozowany przez Emissionshändler.com® 1,6 miliarda prawie od 2 lat.
Na temat rozwoju, zasad i mechanizmów odnośnie handlu emisjami dla ruchu powietrznego oraz jego wpływu na ceny EUA, jak również na temat osta-tnich, atrakcyjnych dla prowadzących instalacje możliwości wymiany CER/ERU piszemy w naszym News-emisje 02-2012 (Tutaj wersja niemiecka).

Posłowie polskiego Sejmu razem z „Solidarnością“ chcą za pomocą nowej ustawy zastopować europejski handel emisjami

Ludwik Dorn, były polski Marszałek Sejmu oraz założyciel partii Prawo i Sprawiedliwość, razem z 20 innymi członkami klubu parlamentarnego „Solidarna Polska” zapoczątkował w dniu 02.01.2012 w Katowicach inicjatywę, która miałaby nie dopuścić do niekorzystnego wpływu pakietu klimatycznego na Polskę i inne kraje UE.
Dla osiągnięcia tego celu zastosowane ma zostać wchodzące w życie w dniu 01.04.2012 roku prawo, dopuszczające tzw. europejską inicjatywę obywatelską.
Po raz pierwszy w Europie zadecydowano o tym, aby w drodze europejskiej inicjatywy obywatelskiej zobligiwać komisję do przedstawienia projektu ustawy, która nie dopuści do wprowadzenia w życie w dniu 01.01.2013 pakietu klimatycznego.

Głównym powodem utworzenia inicjatywy jest przewidywane, niekorzystne oddziaływanie handlu emisjami na energetyczną i kosztowną sytuację Polski oraz związaną z tym utratę miejsc pracy. Do zwolenników inicjatywy należą najwidoczniej też, znane w całej Europie, związki zawodowe „Solidarność”, z jej wcześniejszym przewodniczącym Lechem Wałęsą, który ma doprowadzić do masowej mobilizacji.
Z tego powodu będzie w naszych wiadomościach News-emisje 01-2012 więcej informacji (tutaj wersja niemiecka).

Rynek CO2 będzie podczas kryzysu gospodarczego oraz kryzysu zadłużenia oscylował wokół zera

Coraz bardziej wzrasta ilość prominenckich głosów, które dla ceny EUA prognozują złe zakończenie.
Po tym, jak początkowo tylko Komisja UE nie wykluczała możliwości ceny wynoszącej zero, teraz też duże banki, takie jak HSBC i UBS dołączyły do kręgu tych, którzy również za możliwy uważali scenariuz cenowy pomiędzy zero i 3 Euro.
Osobą nową w tym kręgu jest Simone Ruiz, Dyrektor International Emissions Trading Association (IETA), która uważa że w przypadku głębokiej recesji w Europie, całkowity spadek ceny jest możliwy. Dlatego przyjmuje się, że przedsiębiorstwa przemysłowe w wielkim stylu rzucą na rynek certyfikaty EUA, jeśli kryzys zadłużenia nie zostanie opanowany.
Według wiedzy i przekonania Emissionshändler.com® proces ten rozpoczął się dokładnie w dniu 12.12.2011. Dodatkowe obciążenie stanowi fakt, że w międzyczasie nastąpiła duża zgodność pośród uczestników rynku co do tego, że dyrektywy UE dotyczące poprawy wydajności energii ( do roku 2020 zmniejszenie zużycia energii o 20%) oraz dyrektywy dotyczące energii odnawialnej ( do roku 2020 udział energii odnawialnej w wysokości 20%), spowodują dalsze zbijanie ceny EUA.
Na temat perspektyw cenowych w latach 2012-2020 oraz na temat wydażeń na giełdach CO2 w drugim tygodniu grudnia 2011 piszemy dalej w naszym News-emisje 08-2011 (tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 09-2017

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2017-09"  (tutaj wersia niemiecka) Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 25.09.2017.
 

News-emisje Nr. 03-2016

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2016-03"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 15.02.2016.
 

News-emisje Nr. 03-2015

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2015-03"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 16.03.2015.
 

News-emisje Nr. 02-2015

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2015-02"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 02.03.2015.
 

News-emisje Nr. 01-2015

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2015-01"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 09.02.2015. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 12

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-12"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 15.12.2014. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 11

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-11"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 10.11.2014. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 10

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-10"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 27.10.2014. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 09

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-09"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 15.09.2014. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 08

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-08"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 25.08.2014. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 07

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-07"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 21.07.2014. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 06

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-06"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 23.06.2014.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr. 05

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-05"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 20.05.2014.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr. 04

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-04"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 08.04.2014.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr. 03

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-03"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 24.03.2014.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr. 02

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-02"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 10.03.2014.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr. 01

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-01"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 03.02.2014.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.10

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-10 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 16.12.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.09

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-09 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 25.11.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.08

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-08 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 30.09.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.07

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-07 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 16.09.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.06

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-06 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 22.07.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.05

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-05 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 01.07.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.04

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-04 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 17.06.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.03

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-03 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 04.06.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.02

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-02 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 04.04.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.01

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-01 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 18.02.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

Wcześniejsze News

News-emisje CO2 archivum Tutaj