Polski
Deutsch
 

Kupno i sprzedaż certyfikatów - CO2 jako Forward

1. Sytuacja w zakresie kupna lub sprzedaży EUA

Na podstawie przepisów prawa UE oraz krajowego prawa przydziału certyfikatów, prowadzący instalacje otrzymują od odpowiedniego urzędu na okres rozliczeniowy certyfikaty CO2 (EUA), które zgodnie z rzeczywistą emisją muszą zostać zwrócone. Ewentualne nadwyżki mogą zostać sprzedane na rynku, ewentualne niedobory muszą zostać dokupione.
Prawie zawsze przy tym ma  miejsce zaistniała sytuacja, że w momencie rozpoznania konieczności dokupienia certyfikatów CO2, przedsiębiorca nie posiada środków pieniężnych na dokonanie zakupu lub cena certyfikatów wydaje się za wysoka. Z kolei w przypadku przedsiębiorcy, który posiada nadwyżkę certyfikatów często ma miejsce sytuacja, że w momencie kiedy miałyby być one sprzedane, ich cena jest za niska. Zdarza się odnosić wrażenie, że ceny w sposób ciągły wzrastają lub maleją. W przypadkach tych nasuwa się pytanie, jak należy postąpić w razie bieżącego lub przyszłego zapotrzebowania na certyfikaty albo też, jak postąpić w razie rozpoznania nadwyżki.
Nierzadko pojawia się problem, że płynność finansowa prowdzącego instalacje jest niestabilna, np, poprzez konieczność zakupu węgla lub gazu w okresie wiosennym, kiedy jego cena jest najkorzystniejsza. Zamiast zaciągania drogich kredytów w normalnych bankach, można pokryć zakup częściowo skorzystając z umów Forward w handlu CO2.

2. Różnica pomiędzy handlem Spot i handlem Forward certyfikatami CO2

Przy zakupie lub sprzedazy EUA należy rozróżnić, czy do transakcji pieniądze za certyfikaty lub też certyfikaty za pieniądze dochodzi natychmiast (handel Spot) czy do tej transakcji dojdzie w przyszłości w konkretnym ustalonym terminie (handel terminowy). Tutaj jeszcze należy rozróżnić dwa warianty, handel Forward i handel Future.
Jako handel Future określa się handel produktami silnie standardowymi (handel przeważnie na giełdach).
Handel Forward może być przeprowadzony na zasadach indywidualnych i dlatego nadaje się lepiej do handlu terminowego CO2. Często jednak w codziennej mowie potocznej przy handlu CO2 używa się pojęcia transakcja terminowa CO2 lub Future CO2. Bardziej poprawnym określeniem byłoby pojęcie Forward CO2, przy zalożeniu, że dochodzi do indywidualnej umowy/transakcji pomiędzy prowadzącym instalacje i np. bankiem. W dalszej części zostaną przedstawione korzyści oraz niedogodności handlu Future, jak również szanse i ryzyka dla uczestników handlu CO2 w Europie.
Faktem jest, że wielu  prowadzących  instalacje nie zajmowała się jeszcze możliwościami handlu emisjami lub też z powodu braku dokładnych informacji oraz fachowego doradztwa ma obawy związane z możliwością wykorzystania szansy na otrzymanie pieniędzy lub dodatkowych certyfikatów.
Podczas, gdy w sytuacji handlu Spot powiedzieć można, że fizyczna zmiana właściciela jest natychmiastowa (wymiana towaru na pieniądze lub pieniędzy na towar), to w sytuacji handlu Forward jest to zasadniczo inaczej uregulowane. Na umowie z bieżącą datą jest indywidualnie uzgodniony dzień w przyszłości, w którym ma być realizowana  transakcja.W tym dniu zostanie ona fizycznie przeprowadzona: pieniądze za towar lub towar za pieniądze. Zasadanicza różnica w stosunku do handlu Spot polega na tym, że w dniu zawarcia umowy uzgodniona jest cena, która w momencie dostawy  towaru CO2 (wywiązania się z umowy) w przyszłości nie może zostać zmieniona.

3. Kto ma prawo oferowania lub zawierania umowy Forward w handlu CO2?

Umowy Forward to umowy na przyszłość, w których znaczącą rolę  grają często duże ilości towarów ( w tym przypadku CO2) lub pieniędzy. Zatem umowy Forward zawierają ryzyko dla obu stron wtedy, gdy jedna ze stron nie jest w stanie wypełnić swoich zobowiązań. Z tego powodu umowy Forward oferowane są prawie zawsze tylko przez banki zajmujące się handlem CO2, jak również przez niewiele wyspecjalizowanych koncernów energetycznych oraz firm handlowych posiadających odpowiednie licencje oraz zezwolenia na prowadzenie handlu terminowego. Zawarcie umowy terminowej pomiędzy dwoma firmami prowadzącymi instalacje CO2 jest teoretycznie możliwe ale stanowczo odradzane. Banki, handlowcy oraz koncerny energetyczne, które oferują umowy Forward w Unii Europejskiej, są z reguły dokładnie kontrolowane poprzez odpowiednie urzędy państwowe.

4. Niezawodność partnera handlowego z punktu widzenia prowadzącego instalację

Z uwagi na to, że dla każdego z partnerów umowy, ryzyko niewywiązania się z niej przez jednego z partnerów może być znaczące, pojawia się pytanie, w jaki sposób można temu ryzyku zapobiedz.
Prowadzący instalacje powinien poszukać takiego partnera handlowego, który wystarczająco długo znajduje się na rynku i w związku z tym posiada odpowiednie wyposażenie  kapitałowe. Jest ono dlatego tak ważne dla partnera handlowego, że może się zdarzyć sytuacja, w której poprzez inną transakcję CO2 w sposób przez niego niezawiniony (inny partner umowy nie może dostarczyć certyfikatów lub dokonać płatności), sam popadnie w trudności finansowe i z tego powodu ewentualnie również nie będzie mógł dotrzymać swoich zobowiązań. Z tego powodu, jak również z powodu utrzymującego się kryzysu finansowego, przy wyborze partnera handlowego należy się kierować przede wszystkim kryterium najmniejszego możliwego ryzyka, a dopiero w drugiej kolejności kryterium korzyści finansowych. Tutaj daje się zauważyć, że pewne ryzyka związane z zawarciem umowy Forward nie dadzą się wykluczyć bez zewnętrznej, niezależnej pomocy doradcy.

5. Niezawodność partnera handlowego z punktu widzenia banku

Istnieje rownież ryzyko dla partnera handlowego, który oferuje umowę CO2-Forward. Bank, handlowiec lub koncern energetyczny również muszą się liczyć z tym, że umowa Forward w określonym terminie dostawy CO2 lub zapłaty nie dojdzie do skutku, co dla prowadzącego instalacje oznacza-  w zależności od rodzaju umowy kupno lub sprzedaż- albo nie posiada pieniędzy albo certyfikatów. Powodem może być fakt, że prowadzący instalacje albo jest niewypłacalny (stan upadłości) lub z jakichkolwiek innych powodów nie posiada certyfikatów. Problem polega na tym, że w większości przypadków bank w dniu podpisania umowy wychodzi z założenia, że w momencie konieczności dostarczenia certyfikatów, sam je nabędzie na giełdzie lub też, że operator dostarczy mu w przyszłości certyfikaty, które w tym samym dniu (podpisania umowy) zostaną sprzedane dalej.
Jeśli więc w zaplanowanym dniu fizycznej dostawy, prowadzący instalacje nie posiada pieniędzy lub certyfikatów (w zależności od rodzaju umowy), może to oznaczać dla banku całkowitą stratę certyfikatów lub pieniędzy. Z tego powodu przed podpisaniem umowy Forward, bank zajmie się dokładną analizą prowadzącego instalacje oraz jego bilansu. W wielu przypadkach transakcja musi być przez przedsiębiorcę dodatkowo zabezpieczona. Obowiązuje przy tym zasada, że im dluższy okres czasu pomiędzy zawarciem umowy, a dostawą,

 • tym większe ryzyko dla banku,
 • tym więcej koniecznych, dodatkowych zabezpieczeń,
 • tym większego zysku potrzebuje bank na utworzenie wewnętrznych rezerw na wypadek ewentualnego niewywiązania się przez prowadzącego instalacje.

6. Różne rodzaje umów Forward w handlu CO2

Z reguły umowy CO2-Forward podobnie jak umowy Forward w przypadku prądu- są wypełniane na grudzień danego roku. Oznacza to dostarczenie pieniędzy lub certyfikatów przez jednego partnera, drugiemu partnerowi umowy. Jako termin standardowy definiowany jest 15 grudzień z możliwością uzgodnienia terminu wcześniejszego, np. 10.12.2011. Ceny CO2 Forward można porównać na giełdach Future (giełdach terminowych). Dla postronnych firm prowadzących instalacje stanowią one jedynie punkty zaczepienia i najczęściej nie są codziennie aktualizowane. Wszystkie pozostałe terminy realizacji nie są terminami standardowymi  dzięki temu muszą być przez oferującego umowę Forward indywidualnie kalkulowane. Z tego powodu trudniej je porównać, a ich koszty są z reguły nieco wyższe.

Przykład 1 - kupno CO2 jak Forward- standard
W dniu podpisania umowy 20.02.2011 uzgodniono, że w dniu wypełnienia umowy 15.12.2011 prowadzący instalacje dostarczy bankowi ilość 20.000 t EUA w cenie 12,56 Euro/t. Byłby to termin standardowy, dla którego oferujący bank ustala cenę zbliżoną do ceny oferowanej na giełdzie terminowej.

Przykład 2 - Sprzedaż CO2 jako  Non-Standard-Forward
W dniu podpisania umowy 20.02.2011 uzgodniono, że w dniu wypełnienia umowy 10.07.2011 bank dostarczy prowadzącemu instalacje ilość 20.000t EUA w cenie 12,97 Euro/t. Byłby to termin niestandardowy. Z tego powodu bank kalkuluje cenę, która odpowiada przeciętnej pomiędzy grudniem 2010 i grudniem 2011 plus dodatkowe koszty odchylenia standardowego.

Przykład 3 -  Sprzedaż CO2 jako Standard-Forward z pomniejszonym ryzykiem
W dniu podpisania umowy 20.02.2011 uzgodniono, że w dniu wypełnienia umowy 15.12.2012 prowadzący instalacje dostarczy bankowi ilość 85.000t EUA po cenie zbliżonej do ceny na giełdzie terminowej na grudzień 2012, np. 13,36 Euro/t.
W tym przypadku ma miejsce znaczny odstęp czasu pomiędzy dniem zawarcia umowy, a dniem jej wypełnienia, co sprawia, że ryzyko banku jest za wysokie również w przypadku pozytywnego bilansu przedsiębiorstwa. W tej sytuacji bank może zrezygnować z dodatkowych zabezpieczeń, ale jednocześnie powiększy  przychód ( utworzy rezerwę na wypadek upadłości przedsiębiorstwa). W praktyce oznacza to, że określona umową cena jest o 0,80 Euro niższa od ceny na giełdzie terminowej.

7. Jakimi certyfikatami, gdzie i kiedy można handlować jako Forward/Future?

W latach 2008-2020 ma miejsce na giełdach handel CO2- Future certyfikatami EUA2, EUA3 i CER/ERU.
Z tego też powodu nie są one oferowane na giełdzie CO2.
Handel na giełdach jest dozwolony tylko dla akredytowanych uczestników giełdy. Aby uzyskać status członka giełdy konieczne jest postępowanie, które jest rozległe w czasie, powoduje koszty, a przede wszystkim wymaga wiedzy i doświadczenia. Członkami giełd terminowych CO2 są:

• banki,
• koncerny energetyczne,
• domy handlowe CO2.

Ponieważ handel Forward (zwany również handlem terminowym) prowadzony jest w zasadzie w celu osiągnięcia korzyści handlowych, a nie z powodu konkretnego zapotrzebowania na CO2, biorą w nim udział przeważnie bardzo duże, silne kapitałowo banki, niewiele koncernów energetycznych i tylko w nielicznych przypadkach handlowcy działających na własny rachunek.

8. Podwójna umowa Forward (CO2-SWAP)

Podwójna umowa Forward jest przypadkiem szczególnym w handlu terminowym. Ma zastosowanie np. w  przypadku wymiany EUA na CER lub ERU. Taką wymianę EUA-CER przeprowadziło w Europie prawdopodobnie już ponad 50% wszystkich, uprawnionych do tego prowadzących instalacje (Spot-wymiana 50-60%). Ma przy tym miejsce kombinacja dwóch umów Forward. Oznacza to, że jedna umowa zostaje zawarta dla przeprowadzenia w przyszłości dwóch transakcji. Po pierwsze sprzedaż EUA, po drugie kupno CER lub ERU. Przedsiębiorca otrzymuje w tym przypadku premię od banku. W roku 2008 do 11,50 Euro/t wymienianej wielkości, w latach 2009-2012 wahała się od 1 do 7 Euro.

Przykład 4 - Wymiana EUA-CER jako standardowa umowa wymiany Forward z późniejszą premią pieniężną
W dniu podpisania umowy 20.02.2012 uzgodniono, że w dniu wypełnienia umowy 15.12.2012 prowadzący instalacje dostarczy bankowi ilość 20.000t EUA po cenie 12,56 Euro/t. W tej samej umowie zostaje poza tym uzgodnione, że w tym samym dniu bank dostarczy prowadzącemu instalacje 20.000t CER po cenie 10,06 euro/t. Oznacza to zmianę właściciela certyfikatów. Pieniądze z kupna/sprzedaży zostaną wzajemnie rozliczone. Różnica w wysokości 2,50 euro/t zostanie po 5 dniach wypłacona przez bank prowadzącemu instalacje (zwane również wypłatą premi).

Przykład 5 - Wymiana EUA-CER jako niestandardowa umowa wymiany z późniejszą premią w postaci certyfikatów
W dniu podpisania umowy 20.02.2012 uzgodniono, że w indywidualnie wyznaczonym terminie wypełnienia umowy 15.03.2013 prowadzący instalacje dostarczy bankowi ilość 20.000t EUA po cenie 11,66 Euro/t. W tej samej umowie poza tym uzgodniono, że w tym samym dniu bank dostarczy prowadzącemu instalacje 20.000t CER po cenie 10,06 euro/t. Jednak premia w wysokości 1,60 euro/t= 32.000 Euro nie zostanie wypłacona lecz przekazana w postaci dodatkowych certyfikatów w dniu 15.03.2013. Prowadzący instalacje może zadecydować, czy chce otrzymać 3.181 dodatkowych certyfikatów CER (32.000 Euro: 10,06 Euro/CER), czy też 2.744 dodatkowych certyfikatów EUA (32.000 Euro: 11,66 Euro/EUA).

Przykład 6 - Wymiana EUA-CER jako standardowa umowa wymiany z natychmiastową premią pieniężną
W dniu podpisania umowy 20.02.2012 uzgodniono, że w  terminie wypełnienia umowy 15.03.2012  prowadzący instalacje dostarczy bankowi ilość 20.000t EUA po cenie 13,26 Euro/t. W tej samej umowie  poza tym uzgodniono, że w dniu 15.12.2012 bank dostarczy prowadzącemu instalacje 20.000t CER po cenie 10,06 euro/t. Oznacza to wymianę certyfikatów, tzn. przedsiębiorca zwróci do swojego urzędu rejestrowego w kwietniu 2013 nie 20.000 EUA lecz 20.000 CER. Premia pieniężna, czyli różnica pomiędzy 13,26 i 10,06 = 3,20 x 20.000t = 64.000 Euro zostanie wypłacona prowadzącemu instalacje natychmiast, tzn. 5 dni po 15.03.2012. Jeśli w dniu 15.03.2012 prowadzący instalacje nie posiada jeszcze EUA na koncie rejestrowym, termin dostawy do banku zostanie przesunięty do momentu nadejścia certyfikatów.

Przykład 7 – Użyczenie CER jako standardowa umowa użyczenia z premią pieniężną
W dniu podpisania umowy 20.02.2013 uzgodniono, że w terminie wypelnienia umowy 15.12.2013  prowadzący instalacje dostarczy bankowi ilość 20.000t CER po cenie 3,08 Euro/t. W tej samej umowie  poza tym uzgodniono, że w dniu 15.12.2014 bank dostarczy prowadzącemu instalacje 20.000t CER po cenie 3,088 euro/t. Można powiedzieć, że prowadzący instalacje użycza certyfikatów bankowi. Rozchodzi się tutaj jednak jednoznacznie o sprzedaż z jednocześnie uzgodnionym zakupem. Bank płaci różnicę pomiędzy dostawami certyfikatów CER jako opłatę za użyczenie w wysokości 0,80 Euro/t, tzn. 16.000 Euro 5 dni po upływie terminu wypełnienia umowy (20.12.2014). Należy zwrócić uwagę na to, że opłata za użyczenie musi być indywidualnie negocjowana. Do zawarcia takiej umowy podwojnego CER-Forward uprawnione są wyłącznie przedsiębiorstwa, które mają pewność posiadania certyfikatów w dniu wypełnienia umowy (np. poprzez uzgodnioną wcześniej datę wymiany EUA-CER).

Przykład 8 – Użyczenie EUA jako niestandardowa umowa użyczenia z dopłatą.
W dniu podpisania umowy 20.02.2015 uzgodniono, że w terminie wypełnienia umowy 15.03.2015 prowadzący instalacje dostarczy bankowi ilość 100.000t EUA po cenie 7,08 Euro/t. W tej samej umowie poza tym uzgodniono, że w dniu 15.12.2015 bank dostarczy prowadzącemu instalacje 100.000t EUA po cenie 7,88 euro/t. Można powiedzieć, że prowadzący instalacje użycza certyfikatów bankowi. Rozchodzi się tutaj jednak jednoznacznie o sprzedaż z jednocześnie uzgodnionym zakupem. W terminie 5 dni od dnia dostarczenia EUA bankowi, wypłaci on prowadzącemu instalacje kwotę 708.000,00 Euro.
Ponieważ cena sprzedanych certyfikatów jest niższa od ceny certyfikatów zakupionych, prowadzący instalacje musi za zwrócone certyfikaty 15.12.2015 zapłacić bankowi kwotę 788.000,00, czyli o 80.000 Euro więcej niż uprzednio otrzymał. Odpowiada to oprocentowaniu miesięcznemu w wysokości 0,882%, co oznacza oprocentowanie roczne w wysokości 10,58%. W przypadku, kiedy przedsiębiorca chce w ten sposób spłacić inny, droższy kredyt lub wykorzystuje CO2 Forward, jako możliwość zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu, jest to jedna z możliwych alternatyw, która jednak powinna być dokładnie sprawdzona.

9. Umowa Forward połączona z handlem Spot

Umowa Forward, która połączona jest z handlem Spot może być, podobnie jak we wszystkich poprzednich przykładach oferowana jedynie przez przedsiębiorcę dopuszczonego do udziału w handlu terminowym lub handlu Spot na giełdzie. Umowa taka jest zawierana stosunkowo rzadko, z racji tego, że z reguły wcześniej mogła być zawarta podwójna umowa Forward z korzystniejszymi cenami rynkowymi.
Taka połączona umowa Forward-Spot jest preferowana przez przedsiębiorców, którzy powoli chcą zbadać   możliwości handlu terminowego  oraz nieposiadają doradcy, który mógłby im pomóc w przeprowadzaniu transakcji. Jest to z pewnością najmniej atrakcyjny z gospodarczego punktu widzenia wariant w dziedzinie wymiany EUA-CER.

Przykład 9 - Wymiana EUA-CER jako kombinacja Spot-Forward z natychmiastową wypłatą premii pieniężnej
Prowadzący instalacje posiada na podstawie przeprowadzonego przydziału certyfikatów od dnia 10.03.2011 na swoim koncie rejestrowym certyfikaty EUA. W dniu podpisania umowy (15.03.2011) uzgodniono, że  w dniu wypełnienia umowy (20.03.2011) prowadzący instalacje dostarczy bankowi ilość 20.000t EUA po cenie 11,33 Euro/t. W tej samej umowie uzgodniono, że bank w dniu 15.12.2012 dostarczy prowadzącemu instalacje certyfikaty CER w ilości 20.000t po cenie 10,46Euro/t. Kwoty z kupna/sprzedaży zostaną między sobą rozliczone. Różnica w wysokości 0,87 Euro/t zostanie wypłacona przez bank prowadzącemu instalacje 5 dni po dostarczeniu certyfikatów EUA (25.03.2011). 

10. Korzyści z umowy Forward

Korzyści płynące z umowy Forward wynikają z jej konstrukcji. Umowa taka przynosi korzyści w przyszłości z racji tego, że uzgodnione w dniu zawarcia umowy ilości oraz ceny nie ulegną zmianie niezależnie od rozwoju cen na giełdzie w okresie od zawarcia umowy do dnia jej wypełnienia. Z tego powodu kupno lub sprzedaż CO2 na podstawie umowy Forward jest pewną i obliczalną transakcją. Przy potrzebie zakupu certyfikatów lub w przypadku posiadania ich nadwyżki nie trzeba mieć nadziei na rosnące lub spadające ceny, lecz można zaplanować, przewidzieć i aktywnie uczestniczyć w rynku CO2. Kto w ciągu ostatnich 8 lat śledził wahania cenowe na rynku CO2 wie, że ceny te wahały się w przedziale pomiędzy 30 Euro i 0,01 Euro/tonę.
Alternatywą w stosunku do umowy Forward- jest nic nie robić i czekać- to niebezpieczna spekulacja nie zawierającą żadnej strategii. Drugą alternatywą jest handel Spot. Jest on jednak wyraźnie nieprzystosowany do tego, aby systematycznie planować na dany okres rozliczeniowy niedobór lub nadwyżkę certyfikatów oraz aby nie doznać przykrych niespodzianek. Handel Spot może być jedynie instrumentem, aby chwilowo zaspokoić wystąpienie nieoczekiwanych i nieplanowanych niedoborów lub nadwyżek certyfikatów poprzez ich kupno lub sprzedaż.

11. Niedogodności umowy Forward

Niedogodności umowy Forward są spowodowane tym, że z reguły prowadzący instalacje nigdy nie zajmował się tym tematem. Stąd nie posiada on żadnego doświadczenia, na co należy zwrócić uwagę przy zawieraniu tego typu umowy, jakie obwarowania dodatkowe są istotne, jakie zadania ma do wykonania oraz jakie szanse i ryzyka zawiera taka umowa. Jak już przedstawiono wcześniej, istnieje teoretyczne ryzyko, że stroną umowy zostanie wybrany bank, który w momencie wypełnienia umowy nie jest w stanie wypełnić swoich zobowiązań. Oczywisty jest również problem polegający na tym, że prowadzący instalacje nie jest w stanie dokonać oceny zaproponowanej przez bank ceny. Bank wszelkie swoje koszty, ryzyka, zyski, niepewność w stosunku do przedsiębiorstwa, jak również prowizje i wahania rynkowe zawrze w jednej cenie. Jest to róznica pomiędzy obowiązującą przez 60 minut ofertą cenową, a ceną referencyjną na terminowej giełdzie CO2 w Europie.

12. Wykluczenie niekorzystnych zapisow zawartych w umowie Forward

Przedsiębiorca ma szansę na wszystkie istniejące korzyści mowy Forward  jeśli uda mu się wykluczyć możliwie wszystkie niekorzystne zapisy umowy. Przy braku doświadczenia oraz bez pomocy z zewnątrz jest on skazany na niepowodzenie.
Rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy niezależnego doradcy, który reprezentując interesy przedsiębiorcy i mając udział w zyskach, zainteresowany będzie optymalizacją „bezpieczeństwa“ i „zysku”.

13. Problematyka bezpieczeństwa- ustalenie własnych potrzeb związanych z bezpieczeństwem/ wybór potencjalnego partnera umowy

Bezpieczeństwo oraz możliwe do uniknięcia niekorzystne zapisy zawarte są w klauzulach umowy, które w żadnym przypadku nie mogą uwzględniać wyłącznie interesów banku lecz możliwie wszystkie interesy prowadzącego instalacje.
Z drugiej strony- również w warunkach światowego kryzysu gospodarczego- należy znależć bank, który oferuje maksymalne bezpieczeństwo, polegające na spełnieniu jego zobowiązań w przyszłości.
Nasuwa się stwierdzenie, aby przy wyborze jednej z trzech możliwych alternatywnych, uprawnionych członków giełdy (oferentów), takich jak:

 • Banki zajmujące się handlem CO2
 • Koncerny energetyczne
 • Domy handlowe CO2

systematycznie ustalać priorytery związane z ich wypłacalnością i bezpieczeństwem.
Stanowczo zaleca się, aby z wszystkich trzech grup oferentów wybrać tego, który:

 • Priotytet 1: w 100% jest własnością Skarbu Państwa jednego z krajów europejskich,
 • Priorytet 2: w 50,1% do 99,9% jest własnością Skarbu Państwa jednego z krajów europejskich,
 • Priorytet 3: udziały Skarbu Państwa jednego z krajów europejskich wynoszą 1- 50%,
 • Priorytet 4: nie jest własnością Skarbu Państwa jednego z krajów europejskich, ale przedsiębiorca ma z nim długoletnie, dobre kontakty handlowe oraz na podstawie bieżących informacji oczekiwać można, że nie bierze on udziału w międzynarodowych spekulacjach na rynku nieruchomości.

Jeśli chodzi o oferentów nie zawartych w punktach od 1-4 w chwili obecnej nie  udziela się  żadnej szczególnej rekomendacji, co nie oznacza automatycznie, że są oni zagrożeni.

14. Problematyka bezpieczeństwa - niekorzystne zapisy i ryzyka zawarte w klauzulach umowy.

Generalnie można powiedzieć, że sprawdzenie przedłożonej przez bank umowy Forward oznaczać może znaczny wysiłek, jako że przeanalizowana musi być umowa skladająca się, łącznie z umowami pobocznymi, na około 100 stronach.
Zasadniczo jest oczywiście tak, że proponowany przez bank tekst  umowy uwzględnia przede wszystkim interesy banku. Stąd nie należy automatycznie oczekiwać wyważonego tekstu umowy, niekiedy musi on zostać dopiero „wywalczony“.
Generalnie każdy prowadzący instalacje musi być świadomy tego, że podpisywana przez niego umowa nie zawiera doradztwa handlowego. Klient zamierza kupić lub sprzedać pewną ilość certyfikatów. Bank nie będzie doradzał, czy klient powinien to zrobić, czy nie. Nie będzie też doradzał późniejszego zawarcia umowy, nawet jeśli byłoby to sensowne ( z racji np. korzystniejszych cen). Bank nie wypowie się również w stosunku do ilości, czy jest ona ewentualnie za duża lub za mała, albo czy dokonanie częściowej transakcji w przyszłości pozwoliłoby osiągnąć korzystniejsze ceny.
Bank nie będzie dobrowolnie na przykładach wyjaśniał zawartych w umowie klauzul odnośnie odszkodowań. Klauzule te często są tak kompleksowe, że nawet doradca banku nie będzie w stanie ich natychmiast wyjaśnić.
Kolejnym problemem umowy jest to, że bank naturą rzeczy będzie się starał uzyskać od przedsiębiorcy wszystkie, możliwe do osiągnięcia zabezpieczenia. Prowadzi to do tego, że istnieją banki zajmujące się umowami CO2 Future, jako zastaw przejmują własność firmy, np. działkę gruntu. Jest to spory wysiłek, wymagający nakładu czasu i pracy, który w zasadzie nie leży w interesie przedsiębiorstwa.
Często istnieją alternatywy, które bank przemilcza, gdyż nie leżą one w jego interesie.

Całość przedstawionej powyżej problematyki bezpieczeństwa może, zgodnie z doświadczeniem, zostać rozwiązana poprzez zewnętrznego, niezależnego doradcę, który udowodnić może zakończony powodzeniem udział w podobnych, międzynarodowych projektach. W zawieranej umowie doradztwa może zostać uzgodnione, że doradca otrzyma honorarium tylko wtedy, gdy prowadzący instalacje zawrze umowę Forward z bankiem. Jeśli umowa taka nie dojdzie do skutku (np. z powodu niezgadzania się przedsiębiorcy na umowę przedstawioną przez bank), zewnętrzny doradca nie otrzyma honorarium.

15. Szczególnym rozdziałem jest język umowy:

Handel emisjami jest międzynarodowy i odbywa się w 90% na międzynarodowych giełdach. Z tego powodu, jest rzeczą zupełnie naturalną, że dwustronne umowy dużych członków rynku, sporządzane są w języku angielskim. Często proponowany jest również język niemiecki, z racji tego, że Niemcy posiadają największą w Europie ilość emisji oraz  instalacji.
Banki z reguły nie mają interesu w tym, aby oferować umowy w innych językach, np. w języku polskim. Wysiłek z tym związany byłby zbyt wielki. Również zmiany w umowie standardowej- do których prowadzący instalacje powinien koniecznie dążyć !- są trudne i przez to prawie niemożliwe.
Z tego powodu, z punktu widzenia operatora instalacji istnieje duży problem, jeśli dla niego wchodzi w rachubę jedynie umowa w jego języku ojczystym. Redukuje on przez to znacznie krąg oferentów, a przez to i możliwość znalezienia banku, będącego własnością Skarbu Państwa.
Rozwiązanie może stanowić przedstawienie umowy Forward w języku angielskim i niemieckim z dodatkowym francuskim lub polskim tłumaczeniem, które jednak nie będzie stanowiło podstawy prawnej. Jest to wariant uwzględniający odpowiednio interesy obu stron umowy.
Dla operatora instalacji przypadkiem idealnym jest oczywiście jeśli może on powołać się na swoją wersję umowy, która najbardziej odpowiada jego interesom i którą mógłby zaproponować bankowi.
Z reguły banki zgadzają się na to tylko w sytuacji, gdy stwierdzą, że klient jest aktualnie konkurencyjny oraz, że wielkość kontraktu jest odpowiednio wysoka.

16. Problematyka kalkulacji ceny umowy Forward

Po zakończeniu negocjacji odnośnie wszystkich istotnych warunków umowy, prowadzącemu instalacje, przez wybrany przez niego bank, zostanie przedstawiona przykładowa oferta cenowa w wysokości 12,70 Euro/t w dniu 30.01.2009 o godzinie 15.00. Cena odnosi się do dnia wypełnienia umowy (15.12.2012), kiedy to ma nastąpić dostarczenie 150.000t EUA.
Termin przyjęcia oferty upływa o godzinie 16.00. Przedsiębiorca nie ma więc żadnej możliwości sprawdzenia kształtowania się cen z tego powodu, że z reguły nie istnieje druga, dokładnie tego samego rodzaju umowa, pochodząca z innego banku. Alternatywny bank nie poda ceny, chyba że operator natychmiast podpisałby umowę Forward. Tego oczywiście operator instalacji nie może zrobić, z racji tego, że jeszcze nigdy takiej umowy nie widział. W dokładnie takiej samej sytuacji jest bank, ponieważ nie zna bilansu przedsiębiorcy.

Takie porównanie cenowe  byłoby rzeczywiście sensowne jedynie w sytuacji, jeśli istniałyby do wglądu 2 lub 3 umowy Forward pochodzące z różnych banków, zawierające te same warunki, takie same klauzule uboczne i takie same ryzyka. Byłby to ogromny nakład, na który mały lub średni przedsiębiorca nie może sobie pozwolić, a poza tym nie posiada odpowiedniej wiedzy w tym zakresie.
Poza tym okazuje się, że z powodu konieczności dokonania dodatkowej oceny płynności finansowej, przedsiębiorca z reguły zobowiązany jest do wniesienia dodatkowych zabezpieczeń. Przedsiębiorstwo nigdy nie zdecyduje się na zaoferowanie dwóm lub trzem bankom zabezpieczeń, a tym bardziej nie dokona rzeczywistego zapisu.
W obu opisanych wyżej sytuacjach przedsiębiorca ma jedynie możliwość uzyskania zbliżonej ceny referencyjnej z giełdy terminowej CO2. W tym przypadku 30.01.2009 w kolumnach Best Bid i Best Ask, z powodu brakującego popytu i podaży na rok 2012, informacje takie są nie do odnalezienia. Ostatnia „obliczona cena“ pochodzi z dnia poprzedniego i wynosi 13,29 Euro/t EUA dla dostawy w grudniu 2012.

Na podstawie powyższego przykładu wykazać można, że oferta 12,70 Euro/t jest nie do sprawdzenia, gdyż wartość porównawcza 13,29 jest wartością starą i z tego powodu nie może służyć aktualnym porównaniom. Nawet jeśli na 30.01.2009 w kolumnie „Best Bid“ pokazana jest wartość 13,29, należy pamiętać o tym, że pośrodku stoi bank, który otrzymać chce zapłatę za całość swojej pracy, czasu, jak również prowizje oraz ponoszone ryzyko. Do tego dochodzą jeszcze wysokie, wewnętrzne wymagania odnośnie wymaganego zysku.
Przyjmujemy, że 30.01.2009 wartość „Best Bid“ wynosi 13,29 Euro/t, bank może przeprowadzić transakcję na giełdzie. Różnica pomiędzy 13,29 i 12,70 razy 150.000t = 70.800,00 Euro. Byłby to zysk brutto dla banku osiągnięty z tej transakcji.

Punktem wyjścia do rowiązania jest, aby sprawdzić kalkulację banku  oraz zastanowić się, czy konieczny wysiłek mieści się w wyznaczonych granicach. Jest to możliwe, jeśli w początkowej fazie swoich przemyśleń, przedsiębiorca skorzysta z pomocy zewnętrznego doradcy, który wniesie doświadczenie związane z handlem CO2 oraz który jest w stanie częściowo monitorować “ceny zakupu“ banku na giełdzie. Z tego powodu należy wybrać doświadczonego doradcę, który jest jednocześnie członkiem giełdy CO2. Nie powinien to być bank, a już w żadnym przypadku nie ten sam bank, z którym chciałoby się zawrzeć umowę Forward.

 • uczestnik jednej lub większej ilości giełd
 • handlowiec CO2 lub dom handlowy, tzn. działania są prowadzone na własny rachunek
 • przedsiębiorstwo maklerskie, tzn. pośredniczące,
 • firma doradcza z doświadczeniem w zakresie doradztwa w handlu CO2
 • firma doradcza posiadająca doświadczenie w zakresie aspektów technicznych handlu emisjami (koncepcja monitoringu, sprawozdania roczne CO2, zarządzanie surowcami energetycznymi)
 • możliwie duża ilość zadowolonych klientów, mogących dostarczyć referencji.

Przypadkiem idealnym jest firma doradcza, ktora powinna posiadać wszystkie wymienione wyżej właściwości, doświadczenie oraz umiejętności. Niełatwo jest znaleźć takiego doradcę, jako że należy  zwrócić uwagę na to, że nie może to być bank.
Jedno z kryteriów ma szczególne znaczenie: jeśli firma doradcza nie ma dostępu do systemu giełdowego, należałoby odradzać korzystanie z jej usług (jeśli istnieją alternatywy) z racji tego, że spełnienie tego kryterium prowadzi do siągnięcia sukcesu gospodarczego. W przeciwnym wypadku kontrola oraz przejrzystość w kształtowaniu cen przez banki nie jest możliwa.

23.02.2018 Cena

++EUA 9,34 Euro/t++CER2 0,47 Euro/t

News Info Box

News-emisje Nr. 09-2017

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2017-09"  (tutaj wersia niemiecka) Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 25.09.2017.
 

News-emisje Nr. 03-2016

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2016-03"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 15.02.2016.
 

News-emisje Nr. 03-2015

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2015-03"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 16.03.2015.
 

News-emisje Nr. 02-2015

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2015-02"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 02.03.2015.
 

News-emisje Nr. 01-2015

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2015-01"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 09.02.2015. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 12

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-12"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 15.12.2014. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 11

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-11"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 10.11.2014. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 10

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-10"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 27.10.2014. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 09

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-09"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 15.09.2014. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 08

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-08"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 25.08.2014. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 07

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-07"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 21.07.2014. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 06

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-06"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 23.06.2014.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr. 05

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-05"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 20.05.2014.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr. 04

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-04"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 08.04.2014.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr. 03

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-03"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 24.03.2014.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr. 02

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-02"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 10.03.2014.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr. 01

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-01"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 03.02.2014.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.10

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-10 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 16.12.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.09

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-09 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 25.11.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.08

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-08 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 30.09.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.07

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-07 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 16.09.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.06

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-06 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 22.07.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.05

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-05 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 01.07.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.04

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-04 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 17.06.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.03

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-03 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 04.06.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.02

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-02 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 04.04.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.01

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-01 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 18.02.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

Wcześniejsze News

News-emisje CO2 archivum Tutaj