Polski
Deutsch
 

Odpłatne użyczenie certyfikatów CER

Europejski handel emisjami i certyfikaty EUA

W Unii Europejskiej przedsiębiorstwa i instalacje powyżej 20 MW wydajności cieplnej, oraz niektóre inne instalacje przemysłowe są zobowiązane do udziału w handlu emisjami. W UE jest ich około 12 000, w Niemczech 2 400 instalacji i 1 100 przedsiębiorstw. Otrzymują one przydziały handlu emisjami (EUA`s = European Union Allowances), które uprawniają do emisji określonej ilości CO2.  Jeden EUA uprawnia do emisji jednej tony CO2.
Jeśli przedsiębiorstwo emituje mniej CO2 może sprzedać nadmiar przyznanych praw do emisji. Przedsiębiorstwo, które emituje więcej CO2 jest zobowiązane dokupić prawa do emisji.
W każdym okresie rozliczeniowym (2005-2007, 2008-2012, 2013-2020) przedsiębiorstwu przyznawane jest mniej praw do emisji, niż w okresie poprzednim. Przez to przyznane bezpłatnie uprawnienia stają się niewystarczające, a prawo emisji CO2 otrzymuje cenę. Zaczynają działać siły rynku, które po pierwsze zachęcają do inwestowania w nowoczesne, chroniące środowisko technologie, a po drugie do redukcji emisji gazów cieplarnianych tam , gdzie jest to najbardziej efektywne.Światowy handel emisjami i certyfikaty CER

Na podstawie protokołu z Kioto handel emisjami ma miejsce nie tylko w Europie, ale na całym świecie. Przedsiębiorstwa mogą wprowadzić oszczędności nie tylko w swoich własnych zakładach i instalacjach, ale mogą również wziąć udział w projektach związanych z ochroną środowiska w krajach rozwijających się. Dopuszczone przez referat środowiskowy Narodów Zjednoczonych projekty powodują redukcję emisji, tzw. Certified Emission Reductions (Certyfikaty CER), które można podobnie jak certyfikaty EUA nabyć w drodze zakupu. Tym sposobem można spełnić prawny obowiązek dotyczący emisji w Europie. Certyfikat CER w stosunku do EUA mają się jak 1:1.Wymiana EUA- CER jako jeden z najczęstrzych warunków do użyczenia CER

Zgodnie z jednym z praw UE przedsiębiorcy mogą spełnić swój obowiązek związany z emisjami zastępując określony procent swoich obowiązków certyfikatami CER. W każdym z 27 krajów europejskich występują oddzielne regulacje. Np. w Polsce jest to 10% w Niemczech 22%, a w Hiszpanii w zależności od przedsiębiorstw 7,9% dla zakładów przemysłowych oraz 42% dla przedsiębiorstw zaopatrujących w energię. Oznacza to, że np. w Niemczech może przedsiębiorca w okresie rozliczeniowym 2008- 2012 zwrócić 22% swoich certyfikatów CER do odpowiedniego urzędu, tzw. DEHSt.
Z tego powodu  dostawcy CER, w szczególności banki, koncerny energetyczne oraz handlujący energią, proponują przedsiębiorcom zawarcie umowy, która reguluje, że od grudnia 2010 lub później dostawie EUA do przedsiębiorcy towarzyszyć będzie dostawa zwrotna certyfikatów CER z banku plus wyrównanie finansowe. Po przeprowadzeniu wymiany przedsiębiorca może uzyskane w ten sposób certyfikaty CER zwrócić, a otrzymane wyrównanie zaksięgować jako zysk lub też przeznaczyć na zakup dalszych certyfikatów EUA. Proces ten jest określany jako umowa wymiany EUA2- CER lub też jako CO2- SWAP.Warunkiem użyczenia certyfikatów CER jest ich posiadanie

W sytuacji, kiedy przedsiębiorca zawarł umowę wymiany EUA2- CER i w grudniu 2010 roku lub później posiadać będzie fizycznie na swoim koncie certyfikaty CER może on certyfikaty te na okres roku, dwóch lub trzech lat(czyli maksymalnie do grudnia 2012) użyczyć innemu zainteresowanemu przedsiębiorcy. Możliwe jest również, że przedsiębiorca posiada lub będzie posiadał certyfikaty CER z innych źródeł. Nie jest istotne czy fizycznie posiada on już certyfikaty, lecz to czy od grudnia 2010 do grudnia 2011 będzie miał prawo do dysponowania nimi. Inaczej: certyfikatów nie ma jeszcze na swoim koncie rejestrowym, zawarta musi być  umowa wymiany, umowa dostawy lub kupna, która zapewnia, że przedsiębiorca będzie miał prawo do dysponowania certyfikatami CER.Korzyść dla CER-udostepniającego dzięki Emissionshandler.com: bez ryzyka, więcej pieniędzy.

Jakie przedsiębiorstwa zainteresowane są pożyczeniem certyfikatów CER?

Uczestnicy rynku handlu CO2: koncerny energetyczne, handlowcy, banki i inwestorzy CDM, zawierają umowy między sobą oraz z innymi odbiorcami odnośnie dostaw certyfikatów CER w określonych ilościach, po określonej cenie, w dokładnie określonym terminie. Może się zdarzyć , że projekt CDM nie otrzyma terminowo certyfikatów lub dostawa ich zostanie ostatecznie odmówiona przez UNFCCC. Muszą oni dla spełnienia swoich zobowiązań certyfikaty zakupić, aby móc je dostarczyć swoim odbiorcom. Inną możliwością jest wypożyczenie CER certyfikatów. Nie ponoszą oni dzięki tej możliwości np. straty z powodu wzrostu cen i mogą też bez pośpiechu odczekać na korzystną możliwość zakupu.Rozliczenie opłat użyczenia i związane z tym negocjacje

Przedsiębiorstwa, które chcą uzyskać certyfikaty w drodze wypożyczenia, wypożyczają je na okres roku do czterech lat i oferują za to opłaty, które można dowolnie negocjować. Jest to opłata pieniężna za wypożyczenie ktora, ze względu na to, że zgodnie z prawem certyfikaty CO2 nie są wartościami finansowymi, jest przyporządkowywana surowcom (np. ropa naftowa, węgiel). Z reguły oferowany jest standardowy czas wypożyczenia od grudnia jednego roku do grudnia roku następnego. Wysokość opłat w każdym przypadku zależy od ilości certyfikatów, czasu trwania wypożyczenia, terminu jego rozpoczęcia jak również aktualnych cen na giełdach. W niektórych przypadkach może mieć znaczenie presja ciążąca na wypożyczającym odnośnie terminu zapotrzebowania. W dużej mierze wysokość opłat zależy od tego, kiedy one będą płacone. Termin płatności można uzgodnić na początku, w połowie, na końcu okresu wypożyczenia lub dopiero na termin przypadający na czas po dokonaniu zwrotu certyfikatow.Kryteria wyboru przedsiębiorstw, które są zainteresowane wypożyczeniem certyfikatów

Przy wyborze przedsiębiorstwa chcącego wypożyczyć certyfikaty należy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, czy przedsiębiorstwo posiada wystarczającą bazę kapitałową, aby zapewnić maksymalną pewność zwrotu certyfikatów. Ponieważ możliwość wypożyczenia certyfikatów do chwili obecnej była dość rzadką formą handlu CO2, a z perspektywy udostępniającego najważniejsze jest zabezpieczenie zdaniem Emissionshändler.com® pod uwagę może być brana tylko niewielka ilość firm. Preferowane powinny być banki lub koncerny energetyczne, które w idealnym przypadku są w większości własnością skarbu państwa i mają swoją siedzibę w Europie. Językiem zawierania umów wypożyczania certyfikatów CER jest z reguły język angielski, przy czym należy zwrócić uwagę na to, aby wykluczyć prawo angielskie i zaznaczyć w umowie, że obowiązującym jest prawo niemieckie, a miejscem rozstrzygania ewentualnych sporów jest terytorium Niemiec.Wypożyczanie CER oraz płynność na koncie rejestrowym

Wypożyczanie CER jest atrakcyjną transakcją dla udostępniających ze względu na to, że znajdujące się na tym koncie wartości CO2 otrzymają wartość dodaną, jednak tylko pod warunkiem, że zapewniona jest płynność certyfikatów CO2, EUA2 i CER. W Niemczech i większości krajów europejskich certyfikaty EUA2 wydawane są pierwszego marca, a certyfikaty dotyczące ubiegłego roku zwrócone muszą być do kwietnia. Oznacza to, że przedsiębiorca posiada całkowity przydział roczny, który może udostępnić. Warunkiem jest, że są to certyfikaty CER, np. ze względu na uprzednią wymianę certyfikatów EUA2 na CER.Ilości i opłaty

Z reguły wypożyczenie CER dla obydwu stron umowy jest interesującą transakcją. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że wypożyczający zawiera umowę na określony czas w związku z pewnym niedoborem. Okazuję się, że ilość 10 000 ton na okres przynamniej 2 lat stanowi minimum, jakie zostaje określone w umowie. Podobnie uzgodnić można ilość 100 000 ton na okres jednego roku. Ponieważ w transakcji wypożyczania jest coraz mniej pewnych wypożyczających, a coraz więcej udostępniających, dla sprawdzonych pewnych wypożyczających preferowani będą udostepniający z większą ilością certyfikatów. Opłaty za wypożyczenie określane są obecnie w euro centach za tonę i za rok. Może się okazać, że nie uzgodniono liniowego obliczenia opłat za cały okres wypożyczenia lecz różne opłaty dotyczące roku. Udostępniający może zdecydować o zawarciu umowy na 2 lub 3 lata pomimo oferty wypożyczenia na 4 lata. Opłaty za wypożyczenie zależą nie tylko od  określonych parametrów do tej pory,  lecz również od momentu zakończenia umowy. Wahania są znaczne i wynoszą od 12 euro centów do 40 euro centów za tonę CER na rok. Przykładowo przy wypożyczeniu 200 000 ton na okres 3 lat od grudnia 2008 do grudnia 2011 wynegocjowana opłata może przynieść do 240 000 euro. Kiedy należy zawrzeć umowę wypożyczenia CER

Wypożyczanie certyfikatów CER jest zupełnie nową możliwością do uzyskania dodatkowych dochodów w handlu emisjami. Aby transakcje były korzystne dla udostępniającego musi mieć miejsce równoczesne wystąpienie kilku czynników. Z racji tego, że do końca 2010 roku trwać będzie dyskusja UE na temat ograniczenia rozliczeń certyfikatów CER oraz ich zwrotu od roku 2013 jest prawdopodobnym, że możliwość korzyści wynikających z wypożyczania CER będzie się zmniejszać.
Oczywiste jest również, że wypożyczenie certyfikatów CER (w tej chwili jeszcze na okres 2 lat od grudnia 2010 do grudnia 2012) poprzez coraz to krótsze okresy będzie coraz mniej atrakcyjne. Przedsiębiorcom chcącym udostępnić certyfikaty CER zaleca się jak najszybsze zawarcie umowy wypożyczenia z wykorzystaniem niezbyt częstych ofert na rynku ze sprawdzonym partnerem umowy oraz do indywidualnych negocjacji.Konkluzja odnośnie wypożyczania certyfikatów CER

Wypożyczanie certyfikatów CER może być atrakcyjną transakcją kiedy udostępniający posiada 100 000 CER na okres od grudnia 2010 do grudnia 2011 lub jeśli ma do dyspozycji 50 000 certyfikatów na okres 2 lata. W każdej z powyższych kombinacji odnośnie ilości i czasu, możliwa do osiągnięcia kwota 60 000 euro jest korzystna. Jeśli udostępniający akceptuje osiągnięcie niższych korzyści możliwe jest również wypożyczenie mniejszej ilości certyfikatów na krótszy okres czasu.
W każdym przypadku zaleca się przeprowadzenie negocjacji przez zaufanego specjalistę. Sam przedsiębiorca z powodu niezbyt dużego kręgu oferentów nie ma żadnej możliwości porównania warunków oraz dokonania ustaleń dodatkowych, które byłyby zgodne z jego interesami. W przeważającej ilości przypadków jest tak, że przedsiębiorstwo będące zainteresowane udostępnieniem certyfikatów nie wie gdzie i jak znaleźć odpowiedniego wypożyczającego. W tym przypadku należałoby skorzystać ze wsparcia doświadczonego doradcy.Konkretna oferta wypożyczenia CER tutaj

11.12.2017 Cena

++EUA buy 7,78/t++CER2 0,49 Euro/t

News Info Box

News-emisje Nr. 09-2017

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2017-09"  (tutaj wersia niemiecka) Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 25.09.2017.
 

News-emisje Nr. 03-2016

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2016-03"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 15.02.2016.
 

News-emisje Nr. 03-2015

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2015-03"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 16.03.2015.
 

News-emisje Nr. 02-2015

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2015-02"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 02.03.2015.
 

News-emisje Nr. 01-2015

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2015-01"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 09.02.2015. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 12

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-12"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 15.12.2014. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 11

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-11"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 10.11.2014. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 10

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-10"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 27.10.2014. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 09

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-09"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 15.09.2014. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 08

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-08"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 25.08.2014. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 07

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-07"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 21.07.2014. (Tutaj wersja niemiecka).

News-emisje Nr. 06

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-06"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 23.06.2014.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr. 05

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-05"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 20.05.2014.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr. 04

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-04"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 08.04.2014.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr. 03

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-03"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 24.03.2014.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr. 02

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-02"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 10.03.2014.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr. 01

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "News emisje 2014-01"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 03.02.2014.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.10

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-10 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 16.12.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.09

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-09 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 25.11.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.08

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-08 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 30.09.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.07

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-07 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 16.09.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.06

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-06 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 22.07.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.05

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-05 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 01.07.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.04

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-04 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 17.06.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.03

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-03 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 04.06.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.02

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-02 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 04.04.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

News-emisje Nr.01

Tutaj możecie zapoznać się z najnowszym listem "2013-01 News emisje CO2"  Informacje z praktyki w handlu emisjami z dnia 18.02.2013.
Tutaj wersja niemiecka.

Wcześniejsze News

News-emisje CO2 archivum Tutaj